Sluit dit venster

Wat doet de Protestantse Kerk aan zending in het buitenland?

9 september 2010

Kerk in Actie voert het zendingswerk van de Protestantse Kerk uit. Dat doet Kerk in Actie onder verantwoordelijkheid van de generale synode. De generale synode stelt het beleid en de begroting vast en ontvangt daarover jaarlijkse rapportage.

Het zendingsprogramma van Kerk in Actie werkt met ruim 200 partners in 45 landen. Kerk in Actie ondersteunt de partners bij het uitvoeren van hun missionaire opdracht in de eigen samenleving: het uitdragen van het Evangelie, het opbouwen van levende geloofsgemeenschappen en het werken aan verzoening en vrede.
Er zijn vijftien personen/gezinnen vanuit de Protestantse Kerk uitgezonden om bij een partnerkerk te werken. Hierbij gaat het om langdurige uitzendingen. Regelmatig gaan er ook mensen uit onze kerk voor een korte periode naar een van de partners, bijvoorbeeld voor het geven van gastcolleges of voor een uitwisseling tussen jongeren.

Hoe verhouden de Protestantse Kerk, ICCO en Kerk in Actie zich tot elkaar als het gaat om zendingswerk?
Sinds 2007 werken ICCO en Kerk in Actie nauw samen. In de samenleving is terecht veel kritiek op de versnippering van ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening. Daarom is het goed dat binnen de protestantse wereld de krachten gebundeld worden. ICCO en Kerk in Actie werken bijvoorbeeld ook samen met Edukans (onderwijs in de derde wereld), met Prisma en het Zeister Zendingsgenootschap. Kerk in Actie werkt ook internationaal samen in het verband van ACT (Action by Churches Together). Op die manier gebeurt er geen dubbel werk en kunnen we van de kennis en ervaring van anderen profiteren. Tegelijk is Kerk in Actie als werk van de Protestantse Kerk zelfstandig en ligt de verantwoordelijkheid voor beleid en financiën bij de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is altijd zo geweest en dat is niet veranderd.

De samenwerking Kerk in Actie en ICCO is het meest intensief op het terrein van werelddiaconaat en noodhulp. Daar liggen de doelstellingen en het beleid dicht bij elkaar. Het zendingswerk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd in een eigen afdeling. Want hoewel ICCO zich verbonden weet met het protestantse gedachtegoed, mogen gelden van de Nederlandse overheid niet ingezet worden voor de verkondiging van het Evangelie. Dat is en blijft een taak en verantwoordelijkheid van de kerk zelf. Over de besteding van zendingsgelden wordt gerapporteerd aan de synode en aan de plaatselijke gemeenten die ons het geld hebben toevertrouwd. Het is een misverstand dat er over deze bestedingen verantwoording zou moeten worden afgelegd aan de Nederlandse overheid.

Waarom is er eigenlijk voor samenwerking tussen ICCO en Kerk in Actie gekozen?
Samen sta je sterker. Dat geldt ook als het gaat om steun aan partners in de derde wereld. Er is terecht veel kritiek op de versnippering van de hulpverlening. Samenwerking betekent het tegengaan van verdubbeling en het profiteren van elkaars kennis. Veel kerkelijke partners van Kerk in Actie hebben zowel zendingsactiviteiten als diaconale activiteiten. Het is goed dat zij mee kunnen doen aan trainingen die voor alle partners van ICCO en Kerk in Actie gehouden worden. De kerk van Noord-Kameroen bijvoorbeeld wordt in haar landbouw-programma ondersteund door een expert op dit gebied. De ervaring daar opgedaan wordt weer gedeeld met andere kerken die op het platteland de levensomstandigheden willen verbeteren. Ook zijn veel kerken betrokken bij noodhulp als er in hun land een grote ramp plaatsvindt. Het is belangrijk dat deze hulpverlening goed afgestemd wordt met andere organisaties, zodat de hulp terecht komt waar deze het meeste nodig is.

Heeft de Protestantse Kerk hierover een besluit genomen?
Ja, na een tussentijdse evaluatie en een afweging van mogelijke voor- en nadelen heeft de generale synode besloten om de samenwerking tussen ICCO en Kerk in Actie voort te zetten. Dit besluit tot verlenging van samenwerking werd genomen naar aanleiding van de bespreking van de notitie ‘Getuigenis en Dienst’. In de periode 2012-2015 volgt een nieuwe evaluatie.
De notitie ‘Getuigenis en Dienst’ beschrijft de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de veranderingen die deze samenwerking momenteel ondergaat. Daarbij wordt geconstateerd dat door de samenwerking nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan. De vraag naar de betekenis van religie voor ontwikkelingswerk wordt door ICCO en Kerk in Actie opgepakt. Het programma Zending heeft in de samenwerking een speciale inbreng vanwege de toenemende betekenis van religie in ontwikkelingslanden.

Wat houdt zending in deze tijd eigenlijk in?
Met een Bijbel onder de arm de rimboe in. Dat is voor veel mensen het beeld bij ‘zending’. Dat is in de 21e eeuw toch echt anders geworden. In veel landen zijn groeiende christelijke kerken die zelf in hun eigen samenleving in woord en daad getuigen van Gods liefde. Kerk in Actie ondersteunt onze partnerkerken bij het vervullen van deze opdracht. Het gaat dan vooral om zaken waarvoor men zelf onvoldoende middelen kan opbrengen, zoals bijvoorbeeld het opleiden van predikanten en voorgangers.

Kerk in Actie werkt samen met de partners aan drie speerpunten: verkondiging van het evangelie, versterken van lokale kerkelijke gemeenschappen (vooral in landen waar christelijke kerken in een kwetsbare positie verkeren) en het bouwen van bruggen tussen mensen met verschillende achtergronden.

Zending is zeker geen eenrichtingsverkeer meer: kerken in Indonesië bijvoorbeeld werken met elkaar samen als het gaat om de omgang tussen christenen en moslims. Graag vertellen zij ons daarover. We kunnen er iets van leren! Kerk in Actie legt daarom veel nadruk op de persoonlijke ontmoeting: door jongerenreizen, inspiratiereizen. De gemeenteadviseurs van Interactief staan klaar om plaatselijke gemeenten te begeleiden bij het werken aan betrokkenheid bij zending en werelddiaconaat. Steeds meer gemeenten kiezen er voor om zich Interactief te verbinden aan een of meer projecten van Kerk in Actie.

Is het programma Zending van Kerk in Actie in de afgelopen jaren kleiner geworden of is het gegroeid?
De inkomsten voor Zending van Kerk in Actie dalen de laatste jaren licht. Dat komt doordat er op zondag minder mensen in de kerk zitten en doordat een heel trouwe achterban steeds kleiner wordt. De inkomsten door directe betrokkenheid, bijvoorbeeld via Interactief of door het steunen van het werk van uitgezonden medewerkers, stijgen echter. Omdat de Protestantse Kerk ervoor kiest een missionaire kerk te zijn, zowel in Nederland als daarbuiten, zijn er tot nu toe gelukkig steeds voldoende middelen voor het zendingswerk beschikbaar. Voor steun aan partners is de laatste jaren steeds rond de 8.000.000,= euro besteed.

Vindt er nog uitwisseling plaats tussen gemeenten van de Protestantse Kerk en kerken in andere landen op de wereld?
Zending is geen eenrichtingsverkeer. De persoonlijke ontmoeting tussen gelovigen wereldwijd is steeds belangrijker. De Protestantse Kerk in Nederland is deel van een wereldkerk. We vormen een gemeenschap met medechristenen buiten onze Nederlandse grenzen. Door bezoeken over en weer, jongerenuitwisselingen, creatief gebruik van de mogelijkheden van internet en e-mail, komen de verhalen dichterbij. De uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie vormen vaak de brug tussen de verschillende werelden. Op de website vindt u hun ervaringen. Interactief-collega’s, medewerkers van Togetthere en medewerkers van de afdeling zending vertellen u graag hun verhalen!