Sluit dit venster

Weblog Meta Floor

Meta Floor

In 2007 ben ik door Kerk in Actie uitgezonden naar Sabeel, een Palestijns theologisch centrum in Oost-Jeruzalem.  Hier maak ik deel uit van het lokale team en werk ik mee in het internationale programma. Daarnaast communiceer ik met de Nederlandse achterban over de situatie en visie van Palestijnse christenen en probeer ik hen een stem en een gezicht te geven. 

Lees ook mijn persoonlijke website www.metafloor.nl.
Volg mij op Facebook of Linkedin.

Abonneer mij op deze weblog

Meer info over het project:

Meta Floor, dialoog, vorming en toerusting

"Hier staan wij - sta ons bij"

19 december 2011


Kairos is Grieks voor ‘beslissend moment’, of ‘uur van de waarheid’. Het Palestijnse Kairosdocument is een schreeuw om hulp uit het hart van het Palestijnse lijden, dat op 11 december 2009 in Bethlehem aan de wereld gepresenteerd werd. Palestijnse christenen werden geïnspireerd een dergelijk document te schrijven door het Zuid-Afrikaanse document, dat in 1985 werd uitgebracht en een begin vormde van wereldwijd verzet tegen Apartheid. Het Palestijnse document wil de aanzet zijn tot een beweging om recht en gerechtigheid, niet alleen in Israel en Palestina, maar overal, en roept christenen wereldwijd zich het Kairosbewustzijn eigen te maken, dat wil zeggen: zich te bezinnen waar in hun eigen context recht en gerechtigheid in het geding zijn, en zich tegen onrecht, in Palestina, in hun eigen context en wereldwijd, geweldloos te verzetten in solidariteit met slachtoffers. In een dergelijk Kairos-bewustzijn kwamen meer dan 60 deelnemers uit 15 landen bijeen, gehoor gevend aan een dringende oproep van Kairos Palestina, tijdens de ‘Kairos for Global Justice’- conferentie in Bethlehem, van 4 tot 10 december. Deze ‘Bethlehem Call’ is opgesteld door de deelnemers aan deze conferentie.

De Bethlehem Call: Hier staan wij – sta ons bij
We vragen de lezer deze tekst vanuit een Kairos-bewustzijn en met profetische woede te lezen en te interpreteren.

Woord vooraf
Hoe lang, o God, zullen ze onze middelen van bestaan stelen? Hoe lang zullen ze ons volk onderdrukken, gevangennemen en vernederen? Hoe lang zullen ze onze kinderen hun kindertijd afnemen? Ja, hoe lang nog, God, zullen de vele, vele christenen over de hele wereld de nood van hun Palestijnse broeders en zusters en alle andere onderdrukten negeren?
“Kom en zie,” zeiden de christenen van Palestina. “Kom en zie de olijfgaarden, de bulldozers, de heuvels met de oude terrassen, de gesegregeerde steden. De situatie verslechtert.”
Meer dan 60 deelnemers van 15 landen gaven gehoor aan een dringende oproep van Kairos Palestina en kwamen naar de ‘Kairos for Global Justice’-conferentie in Bethlehem.Hoe lang, o God, zullen ze onze middelen van bestaan stelen? Hoe lang zullen ze ons volk onderdrukken, gevangennemen en vernederen? Hoe lang zullen ze onze kinderen hun kindertijd afnemen? Ja, hoe lang nog, God, zullen de vele, vele christenen over de hele wereld de nood van hun Palestijnse broeders en zusters en alle andere onderdrukten negeren?“Kom en zie,” zeiden de christenen van Palestina. “Kom en zie de olijfgaarden, de bulldozers, de heuvels met de oude terrassen, de gesegregeerde steden. De situatie verslechtert.”Meer dan 60 deelnemers van 15 landen gaven gehoor aan een dringende oproep van Kairos Palestina en kwamen naar de ‘Kairos for Global Justice’-conferentie in Bethlehem.

De doelstellingen van deze ontmoeting waren:

 • Het delen en versterken van het “Kairos-bewustzijn”, dat ervaren werd door iedereen die bij deze ontmoeting aanwezig was;
 • Het bouwen en versterken van banden tussen Kairos-groepen in verschillende landen om een geëngageerd wereldwijd netwerk voor gerechtigheid te vormen;
 • van Palestijnse ervaringen leren hoe groot de urgentie van Kairos-solidariteit is, en de noodzaak onrecht te beëindigen door het opzetten van concrete acties op nationaal, regionaal en mondiaal niveau.

Aan deze conferentie ging in 2007 de ‘Amman Call’ vooraf, die het einde markeerde van een periode van zestig jaar waarin een verenigd christelijk geluid tegen de Israëlische bezetting ontbrak. De volgende mijlpaal was het ‘Berne Perspective’ in 2008, dat zich het best laat illustreren door het citaat: “Genoeg is genoeg. Geen woorden meer zonder daden – het is tijd voor actie.” De schreeuw om recht in Palestina bereikte een beslissend punt toen Palestijnse christenen in 2009 het Kairos Palestina Document lanceerden: “Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden.” Wij zeggen nu: “Geen onrecht meer. Hier staan wij. Sta ons bij.”

De huidige context
Op dit moment neemt de Israëlische bezetting van Palestina, met haar illegale regime en illegale vormen, afmetingen van systematisch onrecht aan waarin wat ondenkbaar en onvoorstelbaar wereldwijd toch wordt geaccepteerd, ondersteund en genormaliseerd. Het is een voorbeeld van hoe een wereldmacht, een ‘empire’, te werk gaat. Dergelijk onrecht zien we niet alleen in Palestina, maar ook op vele andere plekken in de wereld. Tegelijkertijd is Palestina een mondiaal probleem. De regering van Israël claimt een bijzondere status binnen de internationale gemeenschap heeft die in de praktijk inderdaad. Israël beschouwt zichzelf boven de wet te verheven en wordt ook behandeld alsof het boven internationale wetgeving staat. Deze status geeft de Israëlische regering de ruimte om zonder enige sancties Palestijns land te bezetten.
We hebben met eigen ogen gezien dat de verraderlijke omstandigheden die door de Israëlische bezetting aan de Palestijnen en hun land zijn opgelegd een niveau van bijna onvoorstelbare en verfijnde criminaliteit bereikt hebben. Dit omvat de langzame, maar opzettelijke en systematische etnische zuivering en bijbehorende geo-cide van Palestijnen en Palestina, die gepaard gaat met een wurging van de Palestijnse economie. De wreedheid van het internationale “geweld van het zwijgen” ligt er in dat het de Israëlische regering een bijna ondoordringbaar schild biedt waarachter het haar kwade bedoelingen realiseert, blijk gevend van enorme minachting voor mensenrechten en het internationaal recht. Zwijgen is een mening. Nietsdoen is ook handelen. Wij getuigen van uitgesproken lafheid in het falend verzet tegen de Israëlische regering door een meerderheid van overheden, politieke partijen, media, bedrijven, het grootste gedeelte van georganiseerde religie – met inbegrip van het christendom – en zwijgende profeten wereldwijd. Dit maakt ons medeplichtig in misdaden tegen de menselijkheid, waaronder de misdaden van Apartheid en vervolging, zoals beschreven in het internationale recht. We getuigen ook van de volharding en veerkracht van Palestijnen die de disbalans in politieke, economische en militaire macht met onbuigbare standvastigheid voor hun vrijheid en rechtvaardige vrede tegemoet treden.

1 Relevant Internationaal recht omvat The International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (adopted in 1973 and enacted in 1976); en the Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7 (1)(h) & (j), and Article 2 (g) & (h) of 1998

2 De delegitimering en criminalisering van de Israëlische regering en diens lokale en internationale steun wint onstuitbaar aan kracht. Het bestaan van internationale Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) campagnes en andere vormen van geweldloos verzet is een vaststaand feit. De regering en de staat van Israël worden nu beschouwd als een apartheidsregime in termen van internationaal recht, met name met betrekking tot het VN Verdrag inzake onderdrukking en bestraffing van de misdaad Apartheid en het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. De ernst van de Palestijnse situatie maakt vergelijkingen met Apartheid in Zuid-Afrika overbodig en bijna irrelevant. Ons referentiekader is internationale wetgeving en niet Zuid-Afrika. Wereldwijd constateren we een context van groeiende veranderingen en instabiliteit. We maken ons daarom ernstig zorgen wanneer we zien hoe regeringen en samenlevingen in het westen, inclusief kerken en oecumenische organen die door het westen gedomineerd worden meer en meer exclusief, racistisch en dictatoriaal worden in een poging de onrechtvaardige status quo hoog te houden. Bovendien creëert de groeiende economische en politieke instabiliteit van wereldmachten in Noord-Amerika en Europa een situatie van onzekerheid met betrekking tot precieze tijdlijnen rondom de Israëlisch-Palestijnse situatie.

Deze veranderlijkheid is echter, samen met de Arabische Lente, in potentie ook een bron van hoop. Het Zuiden, dat ook medeplichtig is aan de Israëlisch-Palestijnse crisis, kan een tot nog toe onaangeroerde bron van hoop te zijn. Dit potentieel is niet alleen van betekenis voor Palestijnen, maar ook voor die samenlevingen in het Noorden waar de macht van het ‘empire’ verbrokkelt. We zijn ons ook erg bewust van de strijd voor rechtvaardigheid op alle andere plekken, waaronder binnen Israël zelf. Wij zijn gekomen om een Kairos-bewustzijn te doen ontbranden, te voeden en versterken voor elk van deze met elkaar verbonden contexten. We laten ons door elkaar inspireren en versterken, ook door progressieve vredesactivisten en mensenrechtengroepen in Israël.

In de hevige pijn van het Palestijnse volk in Gaza, op de Westoever en in Oost-Jeruzalem, van de Palestijnse vluchtelingen en Israëlisch-Arabische burgers, zien we de tranen van God. God houdt de vlam van geloof levend, wanneer de duisternis van wanhoop ons insluit.

God leeft en ademt in de klaagzangen van hen wiens toekomst hen ontstolen is. In de kreten van de onteigenden voelen we Gods passie voor het recht dat zegeviert. God kiest de kant van recht, tegen onrecht. God moet niets hebben van onrecht en degenen die onrecht doen. “Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien” (Lucas 1:46-55). Een spiritualiteit die het gezicht van God in elk mens herkent, wordt, daarom, onvermijdelijk gekenmerkt door een voorkeur voor recht voor de armen en onderdrukten. “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God” (Micha 6:8). Dit is de werkelijke essentie van de beide Testamenten. Christus huilt nog steeds om Jeruzalem. Kairos omvat zowel de erkenning van Gods wil als de urgentie van ons antwoord daarop. Kairos is in het bewustzijn van een God van het Nu, die diep betrokken is bij de levens van mensen. God houdt ons standvastig in moed, hoop en liefde in onze voortdurende strijd en verzet.

We bidden en smeken om een radicale verandering van harten, politiek en beleid van de Israëlische regering en de regeringen die Israel ondersteunen. Wanneer dit niet gebeurt, bidden we bevend en hopend dat als het Gods wil is… deze regeringen zullen vallen.

Over één ding kunnen we niet onderhandelen: er moet een einde komen aan de bezetting.
In het licht van het bovenstaande en in de overtuiging dat Palestina verzonken is in een steeds dieper wordende crisis, roept Kairos Palestina ons met klem op om dapper voorwaarts te gaan en met moed, passie en vastberadenheid drastisch te handelen en te spreken. De tijd voor woorden en diplomatieke subtiliteiten, die de werkelijkheid verbergen, is voorbij. Wij erkennen de inzet en bijdragen van kerken in het doortastend optreden na de Amman Call en de oprichting en invloed van het Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF). Desalniettemin willen we onze draagvlakinitiatieven versterken en vergroten.
In het licht van het bovenstaande en in de overtuiging dat Palestina verzonken is in een steeds dieper wordende crisis, roept Kairos Palestina ons met klem op om dapper voorwaarts te gaan en met moed, passie en vastberadenheid drastisch te handelen en te spreken. De tijd voor woorden en diplomatieke subtiliteiten, die de werkelijkheid verbergen, is voorbij. Wij erkennen de inzet en bijdragen van kerken in het doortastend optreden na de Amman Call en de oprichting en invloed van het Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF). Desalniettemin willen we onze draagvlakinitiatieven versterken en vergroten.

Daarom:

 • wijzen wij het zwijgen van de kerk af, opdat we niet medeplichtig zullen zijn in misdaden tegen de menselijkheid, zoals Apartheid en vervolging. We moeten ons uitspreken en samen met de onderdrukten schreeuwen om recht;
 • weigeren wij financiële steun te accepteren van ook maar enige kerk of organisatie die de bezetting ondersteunt;
 • dagen wij elke kerk uit die, direct of indirect, investeert in bedrijven die de bezetting ondersteunen. Als gemeenteleden zullen we alert zijn op het beleid van onze eigen kerken en onethische financiële investeringen en bestedingen sterk bekritiseren; 
 • noemen wij de Israëlische bezetting van Palestina een misdaad en zonde. We verwerpen elke theologische of politieke rechtvaardiging van de bezetting. We beschouwen dergelijke theologieën als indruisend tegen het hart van het evangelie;
 • verwerpen wij elk argument gericht op het overtuigen van Palestijnen en de internationale gemeenschap dat de problemen door moslims in plaats van de bezetting veroorzaakt worden;
 • eisen wij dat kerken zich gedurfd en moedig zullen opstellen voor recht en tegen onrecht. We zijn geschokt door spirituele en institutionele lafheid die weigert zich eenduidig uit te spreken voor gerechtigheid. Ook mag het niet zo zijn dat slachtoffers en daders op gelijke voet worden gezet in pogingen om de illusie van gelijkheid en balans te creëren; 
 • bevestigen we onze verplichting om ons te verzetten tegen de bezetting in geloof, hoop en liefde. We verwerpen oproepen om het promoten en praktiseren van BDS of enige andere vorm van geweldloos burgerlijk verzet die de bezetting zal beëindigen te staken; 
 • verzetten wij ons ertegen deel uit te maken van enige kerk of kerk-gerelateerde organisatie die reizen aanbiedt naar het Heilige Land waarin geen ontmoeting met lokale Palestijnen plaatsvindt. We geve uiting aan ons verzet hiertegen. Er zijn alternatieve vormen van toerisme en toeristengroepen waar christenen en anderen gebruik van kunnen maken; 
 • eisen we dat het Recht op Terugkeer voor alle Palestijnse vluchtelingen zal worden gehandhaafd;
 • houden we standvastig vast aan het principe van mededogen voor de onderdrukker.

Onze visie: een oproep om nu te handelen
Een gedeelde visie van vrede met recht inspireert ons om, op dit kritieke moment, te antwoorden met geëngageerd handelen. Deze visie moet de bevestigende stemmen van joodse, islamitische en andere religieuze tradities bevatten, die de hoop voor een pluralistische, democratische samenleving op deze plek uitspreken.
Het tij keert. Als we nu handelen, zal de pijn snel voorbij zijn. Dit vraagt om een collectieve bereidheid om risico’s te nemen in het belang van gerechtigheid.

Theologie: een stem voor gerechtigheid
We zetten ons er voor in contextuele Bijbelse theologieën te ontwikkelen, samen met daden van verzet en bevrijding. We zullen die theologieën ontmaskeren die een voorbode van dood zijn voor Palestijnen en onderdrukten wereldwijd en we willen die traditionele manieren van theologie bedrijven uitdagen.

Het ontmantelen van Israëlische Apartheid
We geven steun aan en zetten ons in voor het ontmantelen van Israëlische apartheid en dringen aan op de naleving van internationaal recht en het vervullen van rechtmatige eisen van Palestijnen. Deze eisen omvatten:

 • dat mensen naast elkaar, in recht en vrede kunnen samen leven binnen de grenzen van 1967;
 • een gedeeld Jeruzalem, inclusief vrije toegang tot alle heilige plaatsen;
 • het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen;
 • een einde aan alle uitbreidingen van nederzettingen en het ontmantelen van het nederzettingensysteem;
 • vrije toegang tot water en sanitaire voorzieningen;
 • de afbraak van de apartheidsmuur.

Wij moeten het argument dat de angst voor civiele onrust tussen Israëlische kolonisten en Palestijnen in de Bezette Palestijnse Gebieden een barrière voor het bereiken van Palestijnse vrijheid is niet accepteren.

Profetische gemeenschappen die Palestina ondersteunen
We zetten ons in voor:

 • de erkenning dat mensen op gemeenschapsniveau worden toegerust als de primaire theologen van een Kairos-bewustzijn;
 • het ontwikkelen van effectieve Zuid-Noord en Zuid-Zuid coalities voor profetische actie;
 • de erkenning dat Kairos Palestina een kerngroep zal vormen om deze coalities te faciliteren.

Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS): creatief, geweldloos verzet van nu

 • We zullen ons inzetten om deel te nemen in creatief, geweldloos verzet in reactie op de oproep van onze Palestijnse zusters en broeders te dien einde, inclusief BDS;
 • We zullen actief deelnemen in en geloofwaardigheid geven aan het burgerlijke, geweldloze verzet in Palestina, Israël en internationaal, met inbegrip van het bijdragen aan BDS;
 • We zullen ons met passende middelen verzetten tegen beleid van onze regeringen dat de bezetting ondersteunt.
 • We zullen ons inzetten om deel te nemen in creatief, geweldloos verzet in reactie op de oproep van onze Palestijnse zusters en broeders te dien einde, inclusief BDS;? We zullen actief deelnemen in en geloofwaardigheid geven aan het burgerlijke, geweldloze verzet in Palestina, Israël en internationaal, met inbegrip van het bijdragen aan BDS; 
 • We zullen ons met passende middelen verzetten tegen beleid van onze regeringen dat de bezetting ondersteunt.

Pelgrimage en toerisme naar het Heilige Land
We zullen:

 • alternatieve vormen van toerisme en Kairos-pelgrimages in het Heilige Land promoten en eraan deelnemen ten bate van geestelijke voeding, bewustwording en draagvlakversterking;
 • erop aandringen dat dergelijke reizen worden georganiseerd door of in samenwerking met Palestijnse reisorganisaties; 
 • gebruik maken van die reisbureaus die zich aansluiten bij “Kom en Zie: een oproep van Palestijnse Christenen voor ethisch toerisme”. We zullen reizen die dat niet doen, bekritiseren en boycotten; 
 • we zullen actief bepaalde doelgroepen in staat stellen om naar Israël-Palestina te reizen.

Conclusie
De Bethlehem Call die oproept tot een ‘hier staan wij, sta ons bij’- reis voorziet voor een ieder van ons in een vreugdevolle zegen en eer, hoewel de reis moeilijk kan zijn. We grijpen dit passende Kairos-moment met overtuiging en hoop.
Palestijnen en een vertegenwoordiging van de mondiale gemeenschap zijn hier samengekomen om barrières tussen regio’s en culturen te doorbreken en bruggen van vriendschap en solidariteit te bouwen, omdat we een gemeenschappelijke droom hebben Palestina en de wereld vrij van elke vorm van onrecht te zien. We geloven dat een ieder van ons met een reden naar Bethlehem is geroepen.
“Wij zijn degene op wie we hebben gewacht.” (Alice Walker)

Een Franciscaanse zegenbede:
Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties zodat er diepgang moge zijn in onze harten
Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en de uitbuiting van mensen
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid,vrijheid en vrede
Moge God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost
En moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven
dat we een verschil kunnen maken in deze wereld
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
Moge de zegen van de God van Abraham en Sarah,
en van Jezus geboren in Bethlehem uit onze zuster Maria,
en van de Heilige Geest, die over de wereld waakt als een moeder over haar kinderen,
bij ons zijn en ons nooit verlaten. Amen.