Sluit dit venster

Ideeënbank


Hier treft u informatie en documenten van andere werkgroepen aan, zodat we ideeën met elkaar uit kunnen wisselen.

Sponsorloop Sexbierum voor Oekraìne

31 mei 2009 -Mooie pinksterdienst in Witmarsum.

Muziek-dansspektakel: uitZENDINGgemist.nl
                  zaterdag 30 mei 2009
Zie onder Bolsward
Muziek-dansspektakel: uitZENDINGgemist.nl                   zaterdag 30 mei 2009Zie onder BolswardMuziek-dansspektakel: uitZENDINGgemist.nl                   zaterdag 30 mei 2009Zie onder Bolsward
De Z.W.O -commissie van Witmarsum heeft op 25 oktober een rommelmarkt fancy fair georganiseerd voor de jongeren in de Oekraine
het grootste gedeelte van de opbrengst gaat naar twee projecten van Heleen Zorgdrager de jeugdgevangenis in Volyn en de straatkinderen van Teenagerfund in Luhansk.   FOTO'S

Reactie uit Oekraïne van Het Teenagerfund op de kaartenactie van Oude Bildtzijl en Sexbierum
DSC00172.JPG
 *     Achlum-Hitzum
 *     Bolsward
 *     Harlingen en Midlum                         
 *     Minnertsga
 *     Oude Bildtzijl       
 *     Sexbierum
 *     Tzum 
 *     Witmarsum 
 *     Wommels-Hidaard
 *     Wons

 Kersttradities in Oekraïne

kerstkleurplaat1 bekijk het document
kerstkleurplaat 2 bekijk het document

Wat zijn de typische kerstgebruiken in Oekraïne? De mensen die ik ernaar vroeg, vertelden er met glanzende ogen over. De eigen tradities zijn hen dierbaar. Onder het communisme mocht er geen kerstfeest gevierd worden. Het werd vervangen door het feest van het Nieuwe Jaar. De kerstman kreeg de naam “Vadertje Vorst” en de engelen werden “Eindejaarsfiguren”. Ondanks het officiële verbod bleven de mensen hun speciale tradities toch trouw.

Volgens de orthodoxe kalender wordt het kerstfeest gevierd op 7 januari. Op Kerstavond (6 januari) komt de hele familie bijeen voor de Heilige Maaltijd. Bij het verschijnen van de eerste ster gaat de familie aan tafel. De maaltijd bestaat uit twaalf gerechten waarin geen vlees, vis of zuivel is verwerkt. Het zijn gerechten die nog horen bij de vastentijd. Veel gelovigen brengen de Advent vastend door. De twaalf gerechten staan symbool voor de twaalf apostelen. Een van de verplichte gerechten is “Koetia”, dat bestaat uit gekookt meel, honing, maanzaad en noten. Het smaakt zoet en is een voorproefje van het Kerstkind. Op de tafel ligt een bundeltje tarwe, dat verwijst naar het stro van de kribbe.
Tijdens de avond komen groepjes kinderen met lampions langs die “Koliadky” (volkskerstliedjes) zingen. De kinderen strooien gekleurd graan om de bewoners van het huis geluk en gezondheid te wensen. Ze krijgen geld en snoep, het lijkt op Driekoningen in het zuiden van ons land.

Een ander gebruik in West-Oekraïne is de Vertep, dat is een toneelspel met scènes rond de geboorte van Jezus. Het wordt opgevoerd in of nabij een kerk. Je kunt het vergelijken met onze kerststal, maar dan zit er meer theater in. Studenten van de katholieke universiteit in Lviv gaan bijvoorbeeld naar de kinderafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis en voeren daar de Vertep op voor de patiëntjes.

In de nacht of in de vroege morgen gaan de mensen naar de kerk. Daarna schuift iedereen thuis aan voor het Kerstontbijt. Er is vlees, kaas en vis in overvloed. Eindelijk mag het feest van Christus’ geboorte worden gevierd en daar hoort uitbundig eten bij. De rest van de kerstdagen, vertelden mijn studenten, komt er bezoek langs of gaan we op bezoek, en overal moet weer veel gegeten worden. Mensen geven er hun laatste geld aan uit. Het is een beetje zonde want iedereen is zo vol gegeten dat veel van die heerlijke gerechten overblijft.

En Sinterklaas, komt die ook nog langs in Oekraïne? Ja hoor, maar twee weken later dan bij ons. Op 19 december komt hij langs en brengt cadeautjes. Stoomboot en schimmel heeft hij in Nederland achtergelaten. De zwarte Pieten zijn vervangen door engeltjes. En voordat de kinderen een cadeautje krijgen van de heilige Nicolaas (Mykolaj) moeten ze vragen beantwoorden uit de zondagsschoollessen.

Ds. Heleen Zorgdrager
Lviv, Oekraïne 

ZWO commissie Bolsward

Jaarverslag seizoen 2006 - 2007

Op 17 september doen wij als ZWO mee aan het startweekend. Zaterdagavond is in het Marne College een bonte avond, waar alle geledingen van de beide kerken iets naar voren brengen. Wij spelen het spel “Wie van de drie” en vertellen hierin over onze activiteiten. Eén van de drie is uiteraard de ZWO-ster. Tot slot hebben we nog een eigen gemaakt liedje gezongen.
Al met al was dit leuk om te doen en de avond was in z’n geheel erg geslaagd.

Op de vergadering van 20 september wordt er afscheid genomen van Ate Damstra, als voorzitter. 11 Jaar lang is hij betrokken geweest bij de ZWO. Hij heeft het altijd met volle overtuiging gedaan en wenst de commissie alle zegen toe voor de toekomst. Ook Klaske Bilker neemt afscheid. Jarenlang was zij onze notulist. Zij heeft dit werk ook als zeer zinvol ervaren. Beiden worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
Nieuw commissie lid wordt dhr. Anne de Boer. Arjen Loonstra wordt onze voorzitter en neemt de penningen van Marjoke Breeuwsma over. Coby Hofstra wordt secretaresse.

Op 1 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid, staan we traditiegetrouw met pakketjes koffie, thee en pepermunt van de Derdewereld-winkel in de beide kerken. (Totaal 100 pakketjes á € 5,00).

8 november. Vergadering. De Campagneavond 40 dagentijd in de Zuiderkerk te Sneek wordt deze keer niet bezocht. Uit onze ervaring blijkt dat er bij KND niets gedaan wordt met dit materiaal.

De najaarszending (acceptgiro’s) worden weer verzorgd door de dames Zuiderhof.


12 november: Gezamenlijke zendingsdienst in de Gasthuiskerk o.l.v. Mevr. Ariesen.
Thema: Een onbekende God. Onze commissie doet de schriftlezing handelingen 17;16-34 en een gedicht: God zoeken.

December; De zendingskalenders kunnen weer rondgebracht worden in de wijken door de commissieleden. Het aantal, dat verkocht is, slinkt wel. Voorstel is: het volgende jaar een inlegvel in Perspectief, zodat er voor iedereen gelegenheid is deze kalender te bestellen.
In de Gasthuiskerk komen intekenlijsten te liggen.

13 december. Vergadering: De advent handtekenactie voor de Roma kinderen wordt geregeld. Op zondag 17, 24 en 25 december staan er ZWO-ers met lijsten in beide kerken.

14 februari. Vergadering. Arjen Loonstra en Marjoke Breeuwsma doen verslag van de Classis Vergadering in Sexbierum. Bolsward was deze keer aan de beurt om over het reilen en zeilen van onze ZWO activiteiten te vertellen.
De classis gaat gezamenlijk projecten steunen in de Oekraïne. Gedurende 5 jaar zal hier aandacht aan besteed worden. Er zijn 9 projecten en wij hebben hiervan 2 uitgekozen.


IMGP1752_B.JPGIMGP1738.JPG

 

 

 

 

 1. Beroepsopleiding en nazorg jongeren in jeugdgevangen Volyn (totaal 25000,00 nodig).IMGP1720(1).JPGIMGP1403.JPG
   
 2. Teenagerfund, een pedagogisch centrum en rehabilitatieprogramma voor straatkinderen van 5-12 jaar in de stad Luhansk. (15000,00).

DSC00188.JPGDSC00249(1).JPG
Maandelijks zal in Perspectief aandacht geschonken worden aan deze projecten.
De opbrengst van de spaardoosjes in de 40 dagentijd zal bestemd worden voor het Teenagerfund.

4 maart. In de Martinikerk dienst voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingswerk.
Voorganger is ds. A.E. de Jong-Wiersema. Thema: Passie voor Pasen, passie voor mensen.
In deze dienst vertelt onze voorzitter over onze projecten in de Oekraïne. .

21 april. De rommelmarktcommissie van beide kerken organiseert de jaarlijkse voorjaarsrommelmarkt.

rommelmarkt_bolsward_001(1).jpgrommelmarkt_bolsward_002.jpg

 

 

De helft van de opbrengst wordt bestemd voor ons project Jeugdgevangenis in Volyn. Een groot bedrag  wordt naar Kerk in Actie overgemaakt.
Geweldig.


De voorjaarszendingscollecte (acceptgiro’s) worden in Bolsward bij de gemeenteleden bezorgd.

12 mei. De jaarlijkse fiets/wandeltocht georganiseerd. Kosten €5,00 p.p. Deze tocht wordt ook gesponsord door mensen die niet mee kunnen doen. Het weer was jammer genoeg niet mooi. De opbrengst komt geheel ten goede aan de jeugdgevangenis in Volyn.


 


ZWO Commissie SOW Harlingen en MidlumJaarverslag 2007
van de ZWO Commissie SOW Harlingen en Midlum


- Aantal commissieleden en –vergaderingen, contacten met kerkenraad en predikant, samenwerking met andere kerken en/of commissies?

Dit jaar waren er 4 gereformeerde leden en 4 hervormde leden.

Dit jaar is 5 keer vergaderd, om en om in de Hoeksteen en dan weer in de gereformeerde kerk. Met de kosters is er goed contact voor wat betreft deponeren van actiemateriaal in de kerkgebouwen en bespreken van vergaderruimte.
In voorkomende gevallen neemt een commissielid contact op met de dienstdoende predikant en bespreekt het thema en de aangereikte liturgiesuggesties.
Er zit een vertegenwoordiger van beide kerkenraden (van de diaconieën) in onze commissie en brengt verslag uit aan de kerkenraad.
Een jaarverslag wordt aan de kerkenraden gezonden en toegelicht door een aantal commissieleden.

- Welke activiteiten / projecten zijn er geörganiseerd en op welke manier wordt de gemeente bij uw werkzaamheden betrokken?

In overleg met de predikanten hebben we medewerking verleend in de kerkdiensten m.b.t. werelddiakonaatszondagen, voorjaarzendingsweek, pinksterszendingsweek, najaarszendingsweek, Amnesty en de aktie “15 cent per kind”.
De medewerking bestond b.v. uit: het voorlezen van een bijbeltekst, het voorlezen van een gebed, het voorlezen van een gedicht, het aankondigen van en uitleg geven van een schrijfactie en/of de doelstelling van een collecte uitleggen.
Er zijn spaardoosjes besteld en uitgedeeld. We gaven informatie over “kinderen in de knel”en verzamelden een aantal keer per jaar de doosjes.
Aan de paasgroetenaktie hebben we meegedaan.
Voor de kinderen die met het zendingsbusje lopen hebben we een leuke avond geörganiseerd en houden regelmatig contact met ze.
Regelmatig na de morgendienst schreven we brieven voor gewetensgevangenen. Deze brieven zijn voorgeschreven, dus de gemeenteleden hoeven alleen nog een handtekening te plaatsen, te adresseren en voorzien van een postzegel.
Er zijn weer Missie Zendingskalenders verkocht.
t.b.v. de jaarlijkse bijdrage voor de zending zijn acceptgiro’s verzonden.
Kaarten en postzegels hebben we ingezameld en afgeleverd bij het dienstencentrum.
In de kerkbladen plaatsten we met regelmaat publicaties en achtergrondinformatie uit nieuwsbrief of van de website “kerk in aktie”, m.b.t. collecte, schrijfactie, kalenderverkoop, zendingsbusjes… Ook voegden we regelmatig folders bij.

- De contacten met de gezamelijke classicale commissie
De vergaderingen ( 2x ) zijn door leden van onze commissie bezocht.

- Opmerkingen en/of wensen t.a.v. de gezamelijke classis.comm

De meeste deelnemende ZWO Commissies uit onze classis doen mee aan de uitzending van Heleen Zorgdrager naar de Oekraïne.
Nu hebben wij besloten dit project ook te steunen met jaarlijks een donatie en ons op de hoogte laten houden over de voortgang van dit project.

 

 


 

 


 

  

Jaarverslag 2008/ Minnertsga

Hierbij het jaarverslag over 2008 van de Zending en Evangelisatie commissie in de gemeente te Minnertsga. Onze Commissie bestaat uit negen bestuursleden, waarvan één diaken is in de Kerkenraad. In het winterseizoen van september tot juni vergaderen wij eenmaal in de zes weken. Wij als commissie draaien mee om de Jaarlijkse Zendingsdiensten en de Openluchtdienst die eens in de twee jaar wordt gehouden, vorm en inhoud te geven. Hierbij hebben wij de medewerking vanuit de Gemeente van jong tot oud. Wat mede bijdraagt dat deze diensten goed worden bezocht.

Zendingsdiensten

In 2008  twee Zendingsdiensten. Een Voorjaars Zendingsdienst en een Najaars Zendingsdienst. Dit jaar geen Openluchtdienst.
Februari - Deze Zending Zondag was als thema gekozen : ‘Afschermen of Ontmoeten’ Het is tijdens de dienst uitvoerig belicht door voorganger Da. H. Zorgdrager. Zij verblijft tweemaal per jaar zes weken in Oekraïne om daar colleges te geven en projecten te bezoeken in de omtrek van Lviv die door Kerk in Actie en plaatselijke Zendingscie’s worden gesteund.
November – Tijdens deze Najaars Zendingsdienst het thema: Vrede. Het lijkt heel gewoon het woord vrede maar in vele landen is de situatie beangstigend. Veel inspanning geeft het ieder jaar weer om hierin lichtpuntjes te zien. Daarom is het belangrijk om met daadkracht op te treden ook in Woord en Gebed om het goede voor te houden.
Slot
Wij als Commissie proberen jaar in jaar uit om met een goede invulling te komen voor de Jaarlijkse Zendingsdiensten en openluchtdiensten eens in de twee jaar. Hierin staat de Bijbel – en het Evangeliewoord centraal. In de meeste diensten die wij verzorgen mogen wij ons verheugen dat er veel belangstelling is om hierbij aanwezig te zijn. Voor de komende jaren willen wij als Cie. op de ingeslagen weg verder gaan.
Oekraine
Ook in dit jaar hebben wij als Commissie een vervolg gegeven aan dit project. Plaatselijk hebben wij ons info gericht aan de Clubleden van 12 – 16 jaar en de jongere clubleden maken zich verdienstelijk door het maken van kaarten en tekeningen. Ook in 2008 heeft Heleen Zorgdrager ons weer op de hoogte gebracht van het wel en wee in het land Oekraine. Zij is dit jaar weer tweemaal zes weken in Lviv – Oekraïne geweest om Colleges te geven en om projecten te bezoeken. Daarnaast heeft zij hier verslag gedaan met een studente uit Oekraine tijdens de Classicale vergadering. Wij steunen het project jeugdgevangenis in Volyn om de jongens een beroep te leren. Hiermee hopen wij te bereiken dat de jongeren een doel hebben waardoor zij de gevangenis definitief kunnen verlaten.
Algemeen
In de maand april was er een Classicale Cie.vergadering, thema: geloofscursussen.
Werkgroep Manna
Van de ‘Werkgroep Manna’ in de Gemeente Het Bildt waarvan uit onze Gemeente twee personen zitting hebben, waren ook dit jaar weer de nodige activiteiten. De Pink-Praise op Pinkstermaandag waar een honderdvijftig man op afkwamen. De meditatie werd verzorgd door Da. I.v.d. Beukel uit Leeuwarden Met als Thema : Vruchten van de Geest. De Locatie is op het plein voor de Groate Kerk te St.Jacobiparochie.
Dit jaar hadden wij weer een Zeedijkdienst met Picknick.
De Meditatie werd verzorgd door Dhr. H. Vlasman uit Hallum met als thema : Storm op het (wad) water. De muzikale begeleiding werd verzorgd door C.M.V. Oranje uit Minnertsga. Dit vond plaats op Zwarte Haan. Evenals het voorgaande jaar werd ook dit jaar de volledige Catering door onze Werkgroep verzorgd.
Tot Slot
Daarnaast zijn er nog vergaderingen geweest waar een afvaardiging van onze Cie.
aanwezig was. Hierdoor krijg je als Commissie een breder draagvlak en dat je met
zijn allen als een Commissie opereert. Naast de gelden die wij afdragen aan Utrecht willen wij als Commissie ook die ruimte en inzicht houden om andere goede doelen zoals bijvoorbeeld :
o.a. Stichting Sviatoslav – Scharnegoutum, World Servants – St. Tr. Beimers -
Dorcas – St. Zendingsfeesten – Veenklooster de nodige aandacht te geven.
Mogen wij als Zending en Evangelisatie Commissie de wens uitspreken dat wij ons gedragen weten door de Gemeente van Minnertsga, en hiervoor de steun mogen ontvangen van God de Heer om zodoende ons werk hierin met veel vreugde te mogen verrichten. Dat Zending en Evangelisatie van alledag het Geloof moge versterken veraf maar zeker ook heel dichtbij.
Namens de Zending en Evangelisatie Cie. Johannes H. Joostema.

 

zendingsdienst_24_februari_2008_004.jpg

zendingsdienst_24_februari_2008_006.jpg

Terugblik Zendingszondag 24 februari 2008
In de Zendingsdienst op zondag 24 februari j.l. hadden wij als
voorganger Ds. Heleen Zorgdrager uit Elst (Utr.)
Het Thema was: ‘Afschermen of Ontmoeten’.

Tijdens deze dienst werd dit thema uitvoerig belicht. Het is fijn dat in de dienst Ds. Heleen Zorgdrager voorging. Zij werkt tweemaal in het jaar een zestal weken in het land Oekraïne, waar zij colleges geeft aan de Universiteit en daarnaast nog projecten bezoekt waar, vanuit de classis Franezendingsdienst_24_februari_2008_011(1).jpgker, geldelijke steun aan wordt gegeven.

De extra collecte die op deze zendingszondag op het programma stond heeft   als bestemming de Jeugdgevangenis in Volyn gekregen. Waarvoor onze welgemeende dank.
Namens onze cie. willen wij een ieder die aan deze zendingszondag heeft meegewerkt en/of zendingsdienst_24_februari_2008_012.jpgdeze dienst heeft bijgewoond heel hartelijk bedanken.

zendingsdienst_24_februari_2008_010.jpg
 

 

 

 

Hierbij het jaarverslag over 2007 van de Zending en Evangelisatie
Commissie in de gemeente te Minnertsga.


zendingsdienst_24_februari_2008_001.jpg
Onze Commissie bestaat uit negen bestuursleden, waarvan een diaken is
in de Kerkeraad. In dit jaar hadden wij in het bestuur geen wisselingen.
Het contact tussen onze Commissie en de Kerkeraad moge duidelijk zijn
deze is zeer goed te noemen.
Door een wisselwerking tussen Kerkeraad en onze Commissie en de inbreng
van de afgevaardige is zoiets te bereiken.
Hierdoor kun je met elkaars belangen rekening houden.
In het winterseizoen van september tot juni vergaderen wij meestal eenmaal
in de zes weken. Wij als commissie draaien mee om de Zendingsdiensten en
Openluchtdienst mede vorm en inhoud te geven.
Hierbij hebben wij de medewerking vanuit de Gemeente van jong tot oud.
Wat mede bijdraagt, dat deze diensten goed worden bezocht.

Zendings- en Openluchtdiensten

In 2007 hebben wij in tegenstelling tot andere jaren op de Zending Zondag
een dienst verzorgd. In voorgaande jaren waren dat er twee diensten op deze zondag.
Januari – Op de tweede zondag van januari hebben wij als Cie. de tweede
Dienst in zijn geheel verzorgd. Als Thema was gekozen: Je Naaste
Medemens. Met de gehele Cie. hebben wij getracht om hier een
goede presentatie te geven. Centraal stond ook hier het Evangeliewoord.
Je kunt het merken in de belangstelling van de Gemeente die een tweede
Dienst bezoekt, en de tijd die je hierin steekt.
Maart - Op deze ZendingsZondag was als thema gekozen: ‘De Schepping is nog
niet af’. Het is een aansprekende thema waarin je dagelijks mag leven en
werken in Gods Schepping.
Juni - De Openluchtdienst had als thema – Invloed. Met deze thema kan in je
dagelijks bestaan veel invloeden hebben die te maken hebben met de
woorden Invloed.
November – Tijdens deze Najaars Zendingsdienst was gekozen voor het thema:
Twee voor Twaalf. Tijdens de dienst is het uitvoerig belicht.
In deze drukke en jachtige tijd komt het Geloof vaak in het gedrang.
Waar voorheen het geloven centraal stond en het naar de Kerk gaan
vanzelfsprekend was. Op dit moment moet je sterk in de schoenen
staan om het Geloof vast te houden en hiernaar te handelen.
Slot - Wij als Commissie proberen jaar in jaar uit om met een goede
invulling te komen voor de Zendings- en Openluchtdiensten.
Hierin staat de Bijbel – en het Evangeliewoord centraal.
In de meeste diensten die wij verzorgen, mogen wij ons verheugen
dat er veel belangstelling is om hierbij aanwezig te zijn.
Voor de komende jaren willen wij als Cie. op de ingeslagen
wegen verder borduren.

Oekraine

In dit jaar heeft de Oekraïne Commissie zich op een heel duidelijke manier
aan onze Commissie en de Gemeente gepresenteerd. Via een bijdrage in de
kerkdienst op Pinksterzondag en het uitgeven van een stencil aan de inwoners
van Minnertsga. Daarin kwam heel goed naar voren onze betrokkenheid via
de Classis Franeker met het land Oekraïne. Op Zondag 7 oktober 2007 werd
Dr. Heleen Zorgdrager in een uitzenddienst verbonden namens de Classis
Franeker met het land Oekraïne. Hier verblijft Heleen tweemaal een zestal weken per jaar om in Oekraïne Colleges te geven en het bezoeken van projecten.

zendingsdienst_24_februari_2008_011.jpg
Het project dat wij als Cie. steunen is de Jeugdgevangenis in Volyn
Tijdens de Classicale Cie. vergaderingen is Heleen Zorgdrager aanwezig
Meestal met een studente uit Oekraïne om via haar ervaringen ondersteund
Met beelden om een impressie te geven over het leven en werken in Lviv –
Oekraïne.
Algemeen

In de maand april stond er ook een Classicale Cie. Vergadering waarin een
Thema wordt behandeld. Dit jaar was het thema : Laat zien wat je bezielt,
Missionair werk. Hier is tijdens deze vergadering uitvoerig over gesproken
en waar nodig nader toegelicht.

Werkgroep Manna

Van de ‘Werkgroep Manna’ in de Gemeente Het Bildt waarvan uit onze Gemeente
twee personen zitting hebben, waren ook dit jaar weer de nodige activiteiten.
De Pink-Praise op Pinkstermaandag waar een honderdvijftig man op afkwamen.
De Meditatie werd verzorgd door Dhr. P. Wijngaarden uit Goutum.
Met als Thema: Het Moment.
De Locatie is op het plein voor de Groate Kerk te St.Jacobiparochie.
In dit jaar hadden wij weer een Zeedijkdienst met Picknick.
In deze jaargang vierden wij ons 1ste lustrum. Vandaar dat werd besloten om
de volledige catering voor onze rekening te nemen. De Meditatie werd verzorgd
door Dhr. R. Colijn uit Leeuwarden met als Thema: Ongelofelijk maar waar.
Dit is uitvoerig belicht en dat er een kruis boven aan de Zeedijk staat.
Zoiets kan men ook van zeggen ongelofelijk maar waar.
De Muzikale Begeleiding was in handen van het Steenwijker Mannenkoor
Met als dirigente Mw. M. Dijkstra. Een van de liederen die werden gezongen
Was ‘Scheepken onder Jezus hoede’ boven op de Zeedijk.
Dit alles werd vastgelegd op een DVD een echte collectoritem.
Deze Zeedijkdienst met Picknick werd bezocht door 250 personen.
In deze jaargang zijn er weer diverse vergaderingen geweest tussen de
Delegaties van de Werkgroep Manna met de Jeugdouderlingen van de Gemeente
Het Bildt. In dit jaar zijn St.Annaparochie en Nij Altoenae daadwerkelijk gestart
om gezamenlijk Jeugdkerk te houden.

Tot Slot

Daarnaast zijn er nog vergaderingen geweest waar een afvaardiging van onze Cie.
aanwezig waren. Hierdoor krijg je als Commissie een breder draagvlak en dat je met
zijn allen als een Commissie opereert.
Naast de gelden die wij afdragen aan Utrecht, willen wij als Commissie ook
de ruimte en inzicht houden om andere goede doelen zoals bijvoorbeeld :
o.a. Stichting Sviatoslav – Scharnegoutum, World Servants – St. Tr. Beimers -
Dorcas de nodige aandacht te geven.
Mogen wij als Zending en Evangelisatie Commissie de wens uitspreken
dat wij ons gedragen weten door de Gemeente van Minnertsga, en hiervoor
de steun mogen ontvangen van God de Heer om zodoende ons werk
hierin met veel vreugde te mogen verrichten. Dat Zending en Evangelisatie van
alledag het Geloof moge versterken veraf maar zeker ook heel dichtbij.


Namens de Zending en Evangelisatie Cie.
Johannes H. Joostema

 

 
 


SEXBIERUM: SPONSORLOOP PROJECT OEKRAINE

Donderdagavond 14 mei was het dan eindelijk zover. Achteraf hebben we het nog heel goed getroffen met de weersomstandigheden: vrij koud maar droog! Dit in tegenstelling tot het weer een dag later, onze eerst geplande datum voor de sponsorloop. Regen en nog eens regen.
Verder waren alle ingrediënten ruim aanwezig om van deze “happening” een waar spektakel te maken. Onder het toeziend oog van heiten en memmen, pakes en beppes, vrienden en bekenden werd er door de kinderen fanatiek menig rondje om het voetbalveld gerend. Er werden zelfs enthousiaste ouders op het parcours gesignaleerd. Het was een schitterend schouwspel en bij de finish waren de aanmoedigingen van de toeschouwers voor alle renners.
Iedereen heeft op zijn eigen manier deze actie voor “Kinderen in de knel” in het land Oekraïne tot een groot succes gemaakt. De hoofdrolspelers waren deze avond de kinderen van de Skeakel en de Barraboech. We hebben genoten van jullie inzet en spontaniteit! Je weet dat je het allemaal doet voor een heel goed doel. De jongeren in de jeugdgevangenis en de kinderen in het opvangcentrum zullen het geweldig waarderen dat jullie deze sponsorloop hebben gehouden. Iedereen die mee heeft geholpen wordt heel hartelijk bedankt.
De totale opbrengst van deze actie van de beide basisscholen voor de projecten in de Oekraïne is uiteindelijk bijzonder hoog geworden.

Een fantastisch resultaat!!! We zullen het bedrag d.m.v. een cheque aanbieden aan Heleen Zorgdrager. De kinderen zullen hierbij zeker niet ontbreken.
(De Classis Franeker gaat in het kader van Interactief naar Oekraïne van vrijdag 16 Oktober- vrijdag 23 Oktober, foto's die gemaakt zijn op 14 mei gaan mee op reis.) 
 

 

Foto's van de kindernevendienst van 2 maart 2008 te Sexbierum.


 P1020050.JPG

 

P1020048.JPG

 

 

 

 

Wij maken hier tekeningen en kleurplaten voor de kinderen van het weeshuis "Dzherelo" in Lviv Oekraine.


 

Jaarverslag 2007

Tzum Z.W.O. com. S.O.W.Onze commissie bestaat uit 5 leden, waarvan 2 diaken zijn in de kerkenraad. Bij kerkenraadsvergaderingen brengen zij verslag uit van onze werkzaamheden. Het contact met de kerkenraad verloopt daardoor prima.
De commissie vergaderde in 2007 5 maal.

De classicale avonden proberen we zoveel mogelijk met z’n tweeën te bezoeken.
Afgelopen jaar hebben we weer het werk van de werkgroep Sanmiclaus uit Menaldum ondersteund. In juni hebben we huis-aan-huis doosjes pepermunt verkocht voor de werkgroep.
Ook hebben we het afgelopen jaar twee keer gezorgd voor het rondbrengen en ophalen van de zendingsenveloppen.
De volgende projecten hebben we dit jaar financieel gesteund:

· Ondersteuning inloophuizen Nederland.
· Landbouwprogramma Ruanda.
· Opvang en Onderwijs voor zwangere meisjes in Bangladesh.
· Bestrijding kinderarbeid in de steenhakkerijen in Guatemala.
· Opvang en begeleiding van ontheemden in Bogota, Colombia.
· Mobiele theologische school in Cachar Hills, India.
· Beroepsopleiding jongeren in jeugdgevangenis Volyn, Oekraïne.
· Zendingswerker dr. Heleen Zorgdrager.

Deze laatste twee hebben betrekking op het project Oekraïne waar we een samenwerkingsverbond mee hebben. Dit jaar hebben we kennis gemaakt met het project Oekraïne. We zijn bezig om Mw. Heleen Zorgdrager volgend jaar bij ons te laten komen in een kerkdienst.

Wij als Z.W.O.-commissie verzorgen verder:

-De verkoop van zendingskalenders.
-Het verspreiden van het kerstnummer van de Elisabethbode.
-De ontvangst van radio Eenhoorn, als ze via onze kerk een dienst uitzenden.
-Een welkomstgroet voor iedere nieuwe inwoner van Tzum.

Bij deze activiteiten hebben we de hulp van diverse gemeenteleden.
Via ons kerkblad “Fan it tsjerklik Med”houden we de gemeente op de hoogte van onze werkzaamheden.

 

 

 -------------------------------------------------------------

pinksterdienst in Witmarsum.

Op zondag 31 mei j.l. ging Heleen Zorgdrager voor in de pinksterdienst van de PKN-gemeente i.w. van Witmarsum, Pingjum en Zurich. De binnenkomst was direct al feestelijk want alle kerkgangers kregen een prachtige oranje corsage opgespeld. Enkele dames maken deze corsages nu al een aantal jaren. Het is een symbool voor de verjaardag van de kerk.

De dienst was samen met Heleen voorbereid door de Oekraïne-werkgroep en de ZWO-commissie. Aan de dienst werd medewerking verleend door het ZWO-koor. Dit is een enthousiast ad hoc koor dat bij ZWO-diensten liederen ten gehore brengt uit alternatieve bundels, zoals “Hoop van alle volken” en deze keer uit “Wylde Goes”, voor een groot deel in het Fries gezongen. De liederen zijn niet al te moeilijk, zodat de gemeente snel mee kan zingen. De verbondenheid met Oekraïne werd gesymboliseerd door het aansteken van een kaars en door de Oekraïense en Nederlandse vlag op te hangen.

Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gingen nam Heleen hen mee op een virtuele reis door Oekraïne aan de hand van powerpoint beelden. Ze kregen een kleine knuffel mee. Deze was gemaakt door een meisje uit Oekraïne en aan Heleen cadeau gegeven. Dat een meisje, dat zo weinig bezit, toch spontaan iets van haar schatten weggeeft was voor Heleen een teken dat de pinkstergeest nog springlevend is. Na een korte overdenking was er tijd voor een kopje koffie met door Heleen meegebrachte koekjes uit Oekraïne. Na de koffie vertelde Heleen uitgebreid over haar werk op de universiteit en over de andere projecten. De gemeente in Witmarsum steunt de gevangenis in Volyn en het teenagerfund. Het is mooi om te zien dat er vooruitgang is en dat jongeren een kans krijgen om opnieuw te beginnen.

De dienst werd hierna voortgezet met de gebeden, de collecte (voor Oekraïne) en een Oekraïense geloofsbelijdenis, gezongen door een Byzantijns koor en ondersteund door prachtige beelden van Oekraïense kerken. Na het uitspreken van de zegen zongen koor en gemeente “De frede fan de greiden”. Kortom een mooie dienst om nog lang aan terug te denken.

_______________________________________________________________________________________________ 

Witmarsum

De Z.W.O -commissie van Witmarsum heeft op 25 oktober een rommelmarkt fancy fair georganiseerd voor de jongeren in Oekraine.
Het grootste gedeelte van de opbrengst gaat naar twee projecten van Heleen Zorgdrager, de jeugdgevangenis in Volyn en de straatkinderen van Teenagerfund in Luhansk.    BILD0112(5).JPGBILD0108(3).JPG

 

BILD0129(1).JPG

  

 

 

 

BILD0118.JPGBILD0116.JPG 

 

 

 

 

 

Op 6 april a.s. hebben we als SOW-gemeente te Witmarsum een speciale kerkdienst, die in het teken staat van het project in Oekraïne, te weten de gevangenis in Volyn.
We zouden het leuk vinden om kaarten te versturen naar de jongens in de gevangenis. De dienst begint om 9.30 uur in de Hoekstien in Witmarsum. Het is de bedoeling dat we een kaars (staat in een kandelaar uit Oekraine)
aansteken om de verbondenheid met Oekraine te symboliseren. Dit doen we elk kwartaal. Verder worden er in de dienst beelden vertoond via de beamer. We hebben de gemeenteleden en de jongeren gevraagd om kaarten te schrijven. 
Er is in Witmarsum een speciale werkgroep gevormd voor de relatie met
Oekraine. Deze werkgroep zal meer activiteiten op touw zetten.

                                     IMGP1403(1).JPGIMGP1422.JPG

Jaarverslag 2007 Z.W.O.-commissie Witmarsum.

We zijn een commissie die bestaat uit 6 leden waarvan de voorzitter Z.W.O. ouderling is, we hebben 10 keer per jaar vergadering daarvan 2 keer met de diaconie.
We doen aan verschillende projecten mee bijvoorbeeld Oekraïne project en school project ook besteden we aandacht aan de zondagen van het werelddiaconaat en met de Pasen en Kerst geven we aandacht aan de collecte,s.
In het Oekraïne project doen we mee aan het project van de jeugdgevangenis in Volyn,we hebben daar in april een presentatie over gehouden op de gemeenteavond,de opbrengst van de actie 40 dagentijd was ook hiervoor bestemd, met koninginnen dag stonden wij op de jaarmarkt spullen te verkopen ook die opbrengst ging naar dit project.
Ook deden wij mee aan de voorbereiding en invulling van de zondagen van het werelddiaconaat en voorjaarszendingsweek en de najaarszendingsweek en andere speciale diensten en collectemomenten .
Met de nieuw aangeschafte beamer door de PKN kerk presenteren wij nu regelmatig dvd,s van projecten en collecte momenten.
De avondmaalscollectes gaan ook naar de projecten van de Z.W.O.
We hebben de classis avonden in Sexbierum bezocht.
Ook de zendingskalenders worden door ons verkocht.

Namens de Z.W.O.-commissie Witmarsum.
Secr. S. Elgersma

  

 


DE ZWO-COMMISSIE
VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE I.W. WOMMELS-HIDAARD

 Collectes in 2007
Vanuit de diaconie krijgen we bericht dat we ook in 2007 weer een aantal collectes voor buitenlandse projecten mogen uitzoeken, en wel in het totaal 11 stuks. Later in het jaar besluiten we dat we van deze 11 collectes vier voor een project in de Oekraïne zullen bestemmen. Deze komen bij de landelijke collectes voor het werelddiaconaat.

Het Project Directheid - Oekraïne
Het project Directheid houdt ons het hele jaar bezig. De vraag is of er naast het contact met de Hongaarse Protestantse Sibiu (Roemenië) nog ruimte is voor een 2e buitenlands project. De meeste leden van de ZWO-commissie zijn positief t.a.v. onze deelname. Eind januari is er weer een classicale ZWO-vergadering over dit onderwerp. Die wachten we af, en willen intussen dit onderwerp ook in het overleg met onze dominee te berde brengen. Tettie Veldstra neemt de eerste verantwoordelijkheid voor het contact met Oekraïne op zich. Ook verzorgt zij een brief aan de kerkenraad. Behalve de medewerking van de kerkenraad, krijgen we uiteindelijk ook de goedkeuring van de diaconie om met het Oekraïne-project aan de slag te gaan. Ook die hebben we nodig, want de ZWO-cie in Wommels is een diaconale commissie. Da. H. Zorgdrager is intussen uitgenodigd om voor te gaan in de dienst voor werelddiaconaat en zending op 14 november.

  Zondag werelddiaconaat 4 februari:

  Eenmaal per jaar houden we een zondag van het werelddiaconaat, en wel in het voorjaar. Deze dienst wordt steeds door dominee en ZWO-commissie voorbereid. Het thema dit jaar was: “Wie durft op te staan.” Het was een mooie dienst; het dubbelkwartet Wommels zong prachtig. Ook het stemmenspel, waarbij vrouwen uit de hele wereld woorden van verzet tegen onderdrukking beurtelings door de kerk riepen, maakte indruk.

  Campagne Veertigdagentijd 2007: “Zoek de balans”

  Ook dit jaar wilden we samen met de kindernevendienst, de wereldwinkel en diakonie aan het thema van de Campagne aandacht besteden. De ZWO organiseerde een sobere maaltijd en wel op 14 maart, vóór de dienst van Biddag voor gewas en arbeid. Er was een goede opkomst van ± 35 personen, en de maaltijd - van linzensoep met Turks brood en een mandarijn van de wereldwinkel voor toe - smaakten goed. Een vragenlijst behorende bij de “Mondiale voetafdruk” – die het energie- en ruimtegebruik meet, dat je nodig hebt voor je leefstijl - werd uitgedeeld.

 
Zondag voor zending en werelddiaconaat op 14 oktober

Da. H. Zorgdrager ging voor in deze dienst. Het was een prachtige zondag, die zeker veel indruk heeft gemaakt. De video-opnames wilde Heleen graag gebruiken in de Oekraïne.


  ZWO-avond voor de gemeente

  Dit jaar hadden we Louis Bakker van het PDC als spreker uitgenodigd. Hij vertelde over het project Directheid van onze classis in de Oekraïne. Er was veel belangstelling vanuit de gemeente voor deze avond: ongeveer 40 personen. Na deze avond besloten we te kiezen voor een nieuw project: “een kleuterklas voor gehandicapte kinderen.” We laten ons vastleggen, behoudens goedkeuring van de diaconie.  Wons Zend.comm.PKN

  Onze commissie bestaat uit 4 leden, waarvan 1 diaken (die het
  contact met de kerkenraad onderhoudt) We vergaderen 3 maal
  per jaar, meestal voor de zendingsweken en zonodig vaker.
  Onze werkzaamheden bestaan uit:
  • Indien nodig stukje schrijven in het kerkblad: It Tjerkefinster.
  • De vandaars rondbrengen.
  • Drie keer in het jaar folders en zakjes voor de zendingscollectes
  rondbrengen.
  • We doen mee met de paasgroetenactie voor gevangenen.
  • We verzamelen postzegels en ansichtkaarten voor de zending.
  • In het voor en najaar worden de classicale vergaderingen door
  ons bijgewoond.
  • We verkopen zendingskalenders.
  • We houden 1 keer in de 2 jaar een zendingsdienst.
  • We collecteren in onze kerk voor waterturbines in Afghanistan,wij
  als zendingscommissie willen hierin ook actie ondernemen. Hoe we
  dat gaan invullen weten we nog niet precies.