Sluit dit venster

Kaart

Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatjes

Land: Nederland
Programma: Diaconaat
Werkveld: Armoede in Nederland
Partner:Projectalliantie SchuldHulpMaatjes in Leiden
Projectnummer: D 075005
Nodig voor dit werk: € 45.000
Belasting De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden.

Door schulden in de problemenKerk in Actie nam het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatjes van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

Steun dit werk!
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer of doneer online. Hartelijk dank! 

Meer informatie.

Het project SchuldHulpMaatjes sluit aan en versterkt de aanwezige diaconale, protestantse netwerken en versterkt tegelijk ook de interkerkelijke samenwerking. Het gaat uit van menselijke waardigheid en, door het vrijwillige en kerkelijke karakter, stelt het geen organisatiebelangen voorop. De schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die wegwijzer, bemiddelaar en coach zijn van:
• mensen met beginnende schulden;
• mensen die in de schuldsanering zijn beland;
• en mensen die een nieuw leven zonder schulden proberen op te bouwen.

Professioneel én kerkeigen
SchuldHulpMaatjes is een aanvulling op de reguliere hulpverlening. De maatjes volgen een training en krijgen bij goed gevolg een certificaat. Ze worden ondersteund door een lokale coördinator en kunnen een beroep doen op een landelijke helpdesk. Het helpt de mensen die in de schulden zitten weer meer grip op hun leven te krijgen.
Het uitgangspunt van SchuldHulpMaatjes is, dat in principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en hoop geboden wordt. Dit gebeurt vanuit het geloof dat ieder mens een nieuw perspectief verdient, zonder schulden.

Resultaten
Eind 2011 waren er op 40 plaatsen schuldhulpmaatjes actief. In meer dan 35 plaatsen hiervan is de protestantse diaconie betrokken. In totaal waren er op dat moment 1200 maatjes getraind. Bij deze maatjes zit een grote groep nieuwe vrijwilligers: met name hoogopgeleide mensen met een financiële achtergrond.
Het aantal plaatsen waar schuldhulpmaatjes actief zijn groeit gestaag. Begin 2013 waren er al 70 plaatsen betrokken.

Verduurzamen en verbreden
Om het project duurzaam te maken en te laten groeien is er geld nodig voor:
• Nieuwe maatjes (werven, trainen, certificeren en her-certificeren).
• Het verder vormgeven van de landelijke organisatie.
• Een op te richten donateurstichting.
• Het zoeken van nieuwe participanten – andere landelijke kerkgenootschappen en christelijke organisaties – om het project te dragen.
• Hulp aan nieuwe plaatsen om een lokaal project SchulHulpMaatje te starten.

Binnen SchuldHulpMaatjes werken o.a. samen: de Protestantse Kerk in Nederland, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, de Evangelische Alliantie, SKIN (migrantenkerken), diverse gereformeerde kerken, de Vincentius Vereniging, de PCOB en vier christelijke organisaties voor schuldhulpverlening.

Het project SchuldHulpMaatjes is een vorm van eigentijds diaconaat. Op een ‘kerkeigen wijze’ wordt het probleem van schulden en armoede bij de wortel aangepakt. ‘Hoe armoede te signaleren en te bestrijden’ is al jarenlang de hoofdvraag van de protestantse diaconieën. SchuldHulpMaatje is hier een passend antwoord op.

Foto's (1)

Download originele foto

Films (0)

Verhalen

Nederland

Kerk in Actie biedt hulp aan mensen in Nederland die het moeilijk hebben. We binden de strijd aan met armoede, eenzaamheid, discriminatie en onderdrukking en willen meebouwen aan een samenleving waarin we echt naar elkaar omzien.

Kerk in Actie voert zelf projecten uit in Nederland en geeft financiële steun aan projecten van andere organisaties. We ondersteunen activiteiten voor groepen die in sociaal, materieel, lichamelijk of geestelijk opzicht in een achterstandsituatie verkeren. Ook in Nederland richt Kerk in Actie zich op duurzaamheid en vrede.

De speerpunten van Kerk in Actie zijn:

  • armoede in Nederland
  • zorg in Nederland: ouderen, psychiatrie, WMO, diaconale vakanties
  • vluchtelingen
  • gevangenen
  • jeugddiaconaat
  • duurzaamheid
  • vrede


 Alle 20 projecten in Nederland