Sluit dit venster

Kaart

Centrum voor Palestijnse theologie

Land: Palestina
Programma: Zending
Werkveld: Theologisch onderwijs, kadervorming
Partner:Sabeel
Projectnummer: Z 009110
Nodig voor dit werk: € 50.000
Sabeel is ontstaan in reactie op de eerste Intifada in 1990, toen een aantal christenen, predikanten en leken van verschillende Palestijnse kerken, hun geloof wilden verdiepen temidden van zulke turbulente gebeurtenissen. Zij wilden een Sabeel, een weg, scheppen, een bevrijdende boodschap van en voor Palestijnen in de voortdurende verdrukking. Inmiddels is Sabeel uitgegroeid tot een bloeiend, oecumenisch instituut.

Sabeel heeft een groot programma, waarin jongeren, vrouwen en predikanten van alle kerken actief deel nemen. Via bijbelstudies, bezoeken aan heilige plaatsen, conferenties, seminars en dergelijke wil men de christelijke gemeenschap in leven houden en vernieuwen. Daarnaast is er een internationaal programma, waarin men een brug wil slaan tussen de christenen in het Heilige Land en de christenen in het westen. Daarbij worden ook christenen uit het buitenland uitgenodigd aan hun activiteiten deel te nemen.


Steun dit werk!
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer of doneer online. Hartelijk dank!
Lees meer over Kerk in Actie en Sabeel.


De visie van Sabeel
Sabeel probeert christenen in Israël en in de Palestijnse gebieden te laten voelen, dat God hen niet verlaten heeft. Het instituut wil ook internationaal stem geven aan de alsmaar kleiner wordende Palestijns-christelijke gemeenschap. Sabeel wil een spiritualiteit ontwikkelen, die gebaseerd is op gerechtigheid, op vrede, geweldloosheid en bevrijding. Het zoekt verzoening tussen de verschillende nationale en geloofsgemeenschappen, die zich verbonden voelen en wonen in Israël en de Palestijnse gebieden. Sabeel pleit voor het recht doen aan de Palestijnen door de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël, met een gedeeld Jeruzalem.

Palestijnse christenen worstelen met moeilijke geloofsvragen
Sabeel wil christenen wereldwijd bewust maken van de moeilijke omstandigheden waarin hun Palestijnse broeders en zusters leven. Het aantal Palestijnse christenen is zeer klein. In 1948 vormden zij nog tien procent van de bevolking. Momenteel is het echter minder dan twee procent en in Gaza zelfs nog minder. Ze hebben het zwaar en worstelen met moeilijke vragen. ”Ik ga niet meer naar kerk”, zei een oude Palestijnse man van 70 jaar, “God heeft ons Palestijnen helemaal geen blijde boodschap gegeven. Hij is ons vergeten. Alles wordt ons afgenomen: ons land, ons zelfrespect. Waarom vergeet Hij ons?” Wat betekent de context van de Israëlische bezetting voor ons geloof en dagelijks leven? Is God wel betrouwbaar? Wat is de kern van ons geloof?

Bevrijding
Sabeel_Jeruzalem.JPGIn 1989 begon predikant Naïm Ateek deze vragen hardop te stellen. Samen met anderen ging hij in de Bijbel zoeken naar een antwoord op de vraag of het mogelijk was om én Palestijn én christen te zijn. Zijn conclusie: “Het Evangelie is alleen een Goede Boodschap als zij mensen daadwerkelijk bevrijding schenkt.” Vanuit deze gedachte heeft Naim Ateek de organisatie Sabeel opgericht om zich daadwerkelijk te kunen inzetten voor vrede, gerechtigheid en verzoening. En dat is hard nodig. Een predikant uit Bethlehem heeft al zes jaar lang geen vergunning meer gekregen om naar Jeruzalem te reizen: "Mijn kinderen lezen in de kinderbijbel over de Olijfberg, maar ze kunnen er niet zelf naartoe. Het Paasfeest kunnen ze niet vieren in Jeruzalem, hoewel ze er maar op een kwartier rijden vanaf wonen." In dit soort situaties wil Sabeel ondersteunen en bemoedigen.

Uitgezonden medewerkster bij Sabeel
Van juli 2007 tot december 2012 werkte Meta Floor als uitgezonden medewerkster bij Sabeel. 
Lees de ervaringen van Meta Floor op haar website.
Van september 2010 t/m maart 2011 werkte Margriet Wester als vrijwilligster via Togetthere bij Sabeel.
Lees de weblog van Margriet Wester.

Vrienden van Sabeel
Op verzoek van Sabeel is er in Nederland een kring opgericht van 'Vrienden van Sabeel', die het werk en de inzichten van Sabeel willen promoten in Nederland. Deze kring onderhoudt nauw contact met Kerk in Actie: www.vriendenvansabeelnederland.nl.

Meer informatie
Bekijk hun website: www.sabeel.org.
Lees een artikel uit het blad Kerk en Israël onderweg, waarin Meta Floor overdenkt wat het verhaal van Palestijnse christenen betekent voor onze verbondenheid met Israël.


Betrek uw gemeente bij dit werk via Kerk in Actie Interactief.

Foto's (10)

Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto
Download originele foto

Films (0)

Palestina


Versnipperd land
De Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook behoorden voor 1948 tot het Britse Mandaatgebied Palestina. Beide werden in 1967 door Israël bezet. Sinds 1993 zijn de Gaza-strook en delen van de Westelijke Jordaanoever autonoom Palestijns gebied. De Palestijnse inwoners van beide gebieden hebben echter te maken met allerlei beperkingen. Zo zijn in grote delen van Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever Israëlische nederzettingen gebouwd en controleert Israël de toegang vanuit het buitenland. Mensen raken daardoor geïsoleerd. Door muren en hekken hebben ze vaak nauwelijks contact met de buitenwereld.

Een bevolking met een verleden
Meer dan 80% van de inwoners in het gebied is Palestijn. Een kleine 20% woont in Israëlische nederzettingen. Een deel van de Palestijnen woont hier al generaties lang, een ander deel is hierheen gevlucht toen in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. De Palestijnen zijn  in meerderheid soennitisch moslim. Een kleine minderheid is christen. Zij zijn verdeeld over vele kerken, oosters-orthodox, katholiek en protestants. Vooral jonge christenen vertrekken naar het buitenland.

Isolement doorbreken; stem geven en opkomen voor de zwakkeren
Kerk in Actie steunt organisaties die het wederzijds bestaansrecht van Israëli’s en Palestijnen erkennen. We steunen Palestijnse christenen om stem te geven aan hun situatie. Ook helpen we waar diaconale nood is, vooral ouderen, jongeren en gehandicapten, en steunen organisaties die opkomen voor mensenrechten: het doorbreken van hun isolement is onderdeel van het programma “Bouwen aan Bruggen in het Midden-Oosten”, waar de IP-nota Kerk in Actie toe oproept.

Kijk voor meer informatie over Palestina op onze documentatiepagina.