Sluit dit venster

Kaart

Onderwijs voor Dalit kinderen

Land: India
Programma: Kinderen in de Knel
Werkveld: Armoedebestrijding
Partner:CARDS
Projectnummer: K 009271
Nodig voor dit werk: € 20.000
Ook voor hem is er geen plaats
Geen plaats voor een kind. Helaas is dat niet alleen iets uit het jaar nul. In India zijn ook nu nog duizenden Dalit kinderen die er vanaf hun geboorte niet bij horen. ‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school.

Kerstcampagne 2013
Dit jaar krijgen deze kinderen alle aandacht tijdens de kerstcampagne voor Kinderen in de Knel, waarbij partnerorganisatie Cards centraal staat. De organisatie Cards wil dat Dalit kinderen volwaardig mee kunnen doen en slaagt erin het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Voor meer informatie, foto's en reisverslagen kijk op www.kerkinactie.nl/kerst.

Steun dit werk!
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op IBAN-nummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer of doneer online. Hartelijk dank!India telt bijna 1 miljard mensen, van wie slechts drie procent christen is. Het overgrote deel van de bevolking is hindoe (81 procent). Het hindoeïsme kent het kastenstelsel, een systeem dat mensen op basis van hun afkomst onderverdeelt in een rangorde van ongelijke sociale groepen (kasten). De ‘hogere’ of dominante kasten zijn ‘rein’ en hebben de meeste rechten en de minste plichten, de ’lagere’ kasten zijn ‘onrein’ en hebben veel plichten maar nauwelijks rechten.

Dalits of onaanraakbaren
Kastelozen vallen buiten het kastenstelsel en zijn dus nog lager dan de allerlaagste kaste. Zij worden onaanraakbaren of Dalits genoemd, wat vertrapten of verdrukten betekent. Volgens de Indiase wetgeving hebben zij gelijke rechten als andere groepen in de samenleving maar in de praktijk worden ze stelselmatig  gediscrimineerd en achtergesteld. Zo moeten Dalit kinderen op school vaak apart van hun klasgenootjes zitten, verlaten veel Dalit kinderen voortijdig het basisonderwijs, zijn Dalits veelal niet welkom in de dorpen en huizen van niet-Dalits, worden ze uitgebuit door zwaar en slecht betaald werk, lopen vrouwen en meisjes een hoog risico op seksueel misbruik en zijn Dalits veelvuldig het slachtoffer van misdaden waarbij de dader vrijuit gaat.

Dalit kinderen krijgen les. Foto: Johannes Odé.Verander een generatie door onderwijs 
CARDS is overtuigd dat echte verandering van het systeem alleen kan via de kinderen. ‘Verander een generatie om de maatschappij te veranderen!’ Onderwijs is daarom een van de speerpunten van de organisatie om de Dalits vooruit te helpen in de Indiase samenleving. Door de uitsluiting en de armoede in de gezinnen stoppen veel Dalit kinderen vaak vroegtijdig met hun basisschool. Slechts 50% leert lezen en schrijven (algemeen in India is dit ruim 70%).  Ouders halen hun kinderen van school omdat de kinderen bij moeten dragen aan het schamele gezinsinkomen.

Bala Bata’s
Het programma van CARDS is een aanvulling op het reguliere overheidsonderwijs. Voor en na schooltijd komen de kinderen bij elkaar voor extra activiteiten. Ze doen dat in de Bala Bata (letterlijk ‘de weg van de kinderen’). CARDS heeft jonge mensen getraind die de ouders aanmoedigen hun kinderen naar school te sturen. Ook helpen ze de kinderen bij het schoolwerk en overleggen ze met de docenten van de school over de voortgang van de leerlingen.

De werkvormen in de Bala Bata’s zijn speels, er wordt veel traditionele zang en dans gebruikt. De kinderen worden bewust gemaakt van het belang om schoon op school te verschijnen en zich goed te gedragen. Aanvankelijk waren de onderwijzers van de overheidsscholen sceptisch over dit initiatief, maar inmiddels zijn ze zeer positief. De kinderen presteren beduidend beter en maken veel vaker de school af.  

Deze vrouw kan een winkeltje beginnen door een lening via Cards. Foto: Johannes Odé.Meer inkomen
Daarnaast wordt er vanuit de Bala Bata’s ook aandacht besteed aan de verbetering van de levensomstandigheden van de gezinnen waar de kinderen uit voort komen. Zo worden er bijvoorbeeld zaden beschikbaar gesteld voor een eigen moestuin. Daarmee is er meer te   eten en kan er ook nog iets verkocht worden. Geen reden meer dus voor de ouders om de kinderen van school te halen en te laten werken.

Ook worden mensen bewust gemaakt van de voorzieningen die er zijn en de rechten die men heeft maar waar men veelal geen weet van heeft! Zo kunnen sommige gezinnen aanspraak maken op een basisverzekering voor medische kosten, weduwen kunnen een kleine voorziening krijgen en er zijn ‘voedsel voor werk’ projecten. Het werk van CARDS wordt zeer positief gewaardeerd. Kinderarbeid neemt af en stap voor stap ontstaat er een situatie van gelijkwaardigheid in plaats van uitsluiting en uitbuiting.

Dalitvrouwen komen op voor hun rechten. Foto: Johannes Odé.Van binnenuit
De hulp van Kerk in Actie wordt ingezet voor 180 Bala Bata’s in 154 dorpen. Elk jaar maken 3.600 nieuwe kinderen gebruik van de Bala Bata’s. In 2012 ging het in totaal om 8.858 kinderen. De hulp van CARDS leidt er ook toe dat een groot deel van de kinderen nu doorstroomt naar het middelbaar onderwijs. Deze kinderen zijn zelfbewust, hun zelfbeeld wordt minder dan dat van hun ouders bepaald door het feit dat ze ‘slechts Dalit zijn’.  Een systeem van duizenden jaren onderdrukking begint hierdoor van binnenuit te veranderen!

Website
Meer informatie over CARDS (Engelstalig) op: www.cardsinternational.org

Foto's (8)

Films (1)

India

India is een continent op zich met veel culturen, talen en religies. Extreme rijkdom en diepe armoede bestaan naast elkaar. De christelijke minderheid (2,5 % van de bevolking) bestaat uit 25 miljoen mensen. Veel christenen behoren tot de Dalits, de kastelozen, die het meest smerige werk moeten doen. Er zijn toenemend spanningen tussen verschillende religieuze groeperingen.

Kerken worden vaak gezien als handlangers van het Westen en zijn daardoor mikpunt van discriminatie en vijandigheid. Sommige Indiase kerken groeien echter snel en hebben een grote missionaire inzet in eigen land.

We steunen partners in India op het gebied van: theologisch onderwijs, dialoog en ontmoeting tussen verschillende godsdiensten, steun aan kwetsbare groepen (zoals kinderen), programma’s ter preventie van hiv/aids en pastorale zorg voor aidspatiënten. Samen met ICCO proberen we onze partners op het gebied van noodhulp te versterken.


Kijk voor meer informatie over India op onze documentatiepagina.