"Biologische landbouw is een geloofsdaad"

Blog

dinsdag 9 januari 2018Wat gebeurt er als boeren met verschillende religieuze achtergronden delen over hun motivatie voor biologische landbouw?

Begin december organiseerde Yabima Indonesia een workshop voor (aanstaande) biologische boeren. Op de tweede avond nodigden we de boeren uit om samen te reflecteren over hun spirit en enthousiasme voor biologische landbouw.

We zaten in een kring op de grond en begonnen de reflectie met stilte en iemand sprak lof woorden uit op God de Almachtige. Vervolgens mochten de boeren hun eigen ervaringen delen: wat motiveert jou tot nog toe om aan biologische landbouw te doen? Hun antwoorden waren divers. De een deed het voor duurzaamheid. Een ander vond vooral het gezondheidsaspect belangrijk. Een volgende wilde de volgende generatie redden of dacht vooral aan de balans tussen natuur en mens. Ook was er een boer die vond dat hij een zonde beging als hij giftige rijst produceerde. Volgens hem was een ecologische bekering nodig. Tot slot zei iemand: “biologische landbouw is voor mij een gebod van God”.

Na deze algemene reflectie maakten de deelnemers vier groepen: islam, hindoeïsme, boeddhisme en christendom. Waarom vier groepen? Vanwege de religieuze achtergrond van de deelnemers: er waren 8 moslims, 7 christenen, 1 hindoe en 1 boeddhist aanwezig. De hindoe en de boeddhist werden vergezeld door 1 of 2 christenen of moslims zodat ze niet alleen hoefden na te denken. Elke groep kreeg de volgende opdracht: welke waarden uit je geloof zetten je aan om aan biologische landbouw te doen? Geef, indien mogelijk, ook de teksten aan.

De groep met moslim boeren ontdekte in de Koran dat mensen elkaar moeten respecteren en zij aan zij moeten leven om het leven te bewaren (Al Hujurat 13: O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht.)
Vervolgens moet de mens zich inzetten voor het behoud van het milieu (Ar-Rum 41-42: Het verderf is op het vasteland en op zee zichtbaar geworden door wat de handen van de mensen ten uitvoer brengen. [Dat is gebeurd] opdat Hij hun iets van wat zij gedaan hebben wil laten proeven; misschien zullen zij terugkeren. (30/42) Zeg: "Reist op de aarde rond en kijkt hoe het einde was van hen die er vroeger waren; de meesten van hen waren veelgodendienaars.").

De groep die het boeddhisme vertegenwoordigde legde uit dat het Woord van Boeddha liefde geeft aan alle wezens die een ziel hebben. Boeddhisten spreken over Metta (liefde aan iedereen), Kuruna (mededogen) en Mudita (medevreugde). Mensen moeten zorgen voor alle wezens en hen helpen. Het eind doel van het leven is Nirwana: vrij van al het leed zoals ziekte, dood, enz.

De vertegenwoordigers van het hindoeïsme ontdekten dat menswaardigheid voorop wordt gezet: elkaar respecteren en zorgen voor alle levende wezens op de aarde. Vervolgens moet de balans bewaard worden. In de Veda’s staat geschreven dat Brahma schept, Visnu onderhoudt en Shiwa vernietigd. Overgave is erg belangrijk: bereid om het gezin en de samenleving te dienen. Hindoes geven offerandes voor alle dode en levende schepselen als een teken van waardering en respect. 

Tot slot vonden de christelijke boeren verschillende verzen uit de Bijbel die hen motiveerden om aan biologische landbouw te doen, namelijk: liefde (Matteüs 22:37-40); geduld, want biologische landbouw geeft veel uitdagingen (Galaten 5:22); de mensen moet dankbaar zijn voor alles en ook het milieu behouden (1 Thessalonicenzen 5:18); oprechtheid (Matteüs 10:16); geloof in de Schepper voor de kracht en de motivatie die Hij al heeft gegeven (Matteüs 17:20); God bevrijdt van alle vloek en zegent alle schepselen, ook moet het land uitrusten om te helen en zich te herstellen (Leviticus 25:4, 11, 28).

Voor een aantal boeren was het niet gemakkelijk om de waarden van hun geloof uit te leggen. Laat staan om de juiste teksten te vinden. Veel boeren waren bang dat ze het verkeerd deden. Maar vooral het proces samen was buitengewoon. Er was openheid om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Nadat alle groepen een presentatie hadden gegeven vatte één van de boeren samen: “biologische landbouw is een geloofsdaad”.

Voor mij persoonlijk was deze reflectieavond heel bijzonder. Blijkbaar omdat deze boeren een doel samen hebben, namelijk biologische landbouw, staan ze er voor open om hun verschillende geloofswaarden te delen. En in het delen komen ze er achter dat ze een gezamenlijke motivatie hebben, ondanks hun verschillende religieuze achtergronden. Geweldig! Voor mij was deze sessie de meest waardevolle van de hele workshop.
Ook de boeren zelf waardeerden de reflectie heel hoog. In de review de volgende ochtend werd de reflectieavond gewaardeerd als de meest interessante sessie van de vorige dag. Een aantal deelnemers legden het uit: “reflecties als deze zijn de grond van onze daden” en “één zijn is mooi, samen is mooi”. 

We kwamen er samen achter dat voor deze biologische boeren niet het economische of het gezondheidsaspect hun belangrijkste gezamenlijke motivatie is. Als de spirit van de Al-Ene God samen wordt gevonden bindt dat de boeren samen in hun strijd. En hun enthousiasme, dat letterlijk betekent “vol van God”, was voelbaar!

"Biologische landbouw is een geloofsdaad" in beeld

scroll of swipe door foto's en videomateriaal

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.