Elf tips voor nieuwe diakenen

Nieuws

woensdag 10 januari 2018Deze maand worden in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Ook nieuwe diakenen gaan aan de slag met het diaconaat in hun gemeente. Wat houdt dat eigenlijk in? Elf tips om u te ondersteunen bij deze nieuwe verantwoordelijkheid.

Als u begint aan uw (eerste) termijn, dan komt er ontzettend veel op u af. Volgens de kerkorde bent u vanaf dan verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente door zorg te dragen voor de dienst van woord en sacrament. Voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming en vermogensrechtelijke aangelegenheid. Met deze tips geven we u een grote kans van overleven en succes.

Waar komt het woord ´Diaconaat´ vandaan?
Het woord ‘Diaconaat’ is afgeleid van het Griekse ‘diakonia’, en betekent letterlijk ‘het dienen aan tafel’ en ’voor levensonderhoud zorgen’. Daarvan afgeleid heeft het de bredere betekenis van ‘dienen’. In het Nieuwe Testament wordt het woord vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en wezen en aan de armen in bredere zin. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons mensen. En door de hele Bijbel heen lezen we dat God daarbij speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van zichzelf dat Hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn voetwassing van de discipelen tijdens het laatste avondmaal. In navolging van Jezus mogen ook wij de ander dienen en zorg dragen voor wie arm en kwetsbaar is. Opkomen tegen onrecht en misstanden hoort daar ook bij.

Om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid een aantal tips:

1. Laat u inspireren
Door God, door diaconaat, door elkaar. Het diaconale ambt is een Bijbelse opdracht: in navolging van Christus wil de christelijke gemeente mensen in nood nabij zijn. Laat u inspireren door mooie ervaringen en deel die met elkaar.

2. Focus u op de belangrijkse taken van het diaconaat
Er is natuurlijk enorm veel te doen in het diaconaat. Toch helpt het vaak om te focussen op de belangrijkste taken. Dat zijn wat ons betreft:

  • Tijdens de kerkdienst: het werk van de diaken is zichtbaar in de kerkdienst. Diakenen collecteren en helpen bij het avondmaal. De diaken kan ook een rol vervullen bij het Kyrië en bij de Voorbeden. Rond de collecte kan hij/zij iets vertellen over het diaconale collectedoel. Tip: onderzoek samen met de predikant hoe diaconaat een plek kan krijgen in de eredienst.
  • Helpen helpen. Een diaken kan zelf mensen helpen, naar hen luisteren en bemoedigen. Zelf geld geven, een probleem helpen oplossen of klussen. Maar het belangrijkste werk van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om diaconaal actief te zijn, en hen daarbij ondersteunt als dat nodig is.
  • Noden signaleren. Diakenen zijn de voelsprieten van de kerk. Zij signaleren waar waar hulp nodig is en brengen mensen met elkaar in contact, zodat ze elkaar kunnen helpen. Vertel gemeenteleden wat er speelt en schakel hen in bij het werk dat moet worden gedaan.
  • Geld inzamelen. De diaconie zamelt geld in voor diaconaal werk en moet dat geld op een goede manier beheren. kerkinactie geeft een rooster met de landelijke collecten.

3. Volg een training voor nieuwe ambtsdragers
Vraag de training ‘nieuwe ambtsdragers’ aan voor uw gemeente. In deze training ontwikkelt u een duidelijke visie op het ambt en leert u onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager.

4. Leer van ervaren diakenen
Een aantredend diaken kan op allerlei manieren ingewerkt worden: Loop mee met een ervaren diaken, woon een diaconievergadering bij en maak kennis met andere diakenen en met wat zij doen.

5. Doe niet alles zelf, benut elkaars talent
Verwijs door naar professionals, binnen of buiten de gemeente. Zij zijn voor bepaalde vraagstukken beter toegerust.

6. Betrek jongeren bij uw diaconaat
Vraag een jongere bijvoorbeeld maatje te worden van leeftijdgenoten met een beperking. Er zijn natuurlijk veel meer tips over diaconaat door en diaconaat voor jongeren.

7. Kom naar de Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie
In november van ieder jaar wordt de Landelijke Diaconale Dag gehouden, een dag waarop diakenen uit het hele land samen zijn rond een diaconaal thema, nieuwe liederen leren, workshops volgen, over de markt slenteren, samen eten. Een dag vol inspiratie! De website van Kerk in Actie biedt voortdurend actuele informatie over alle diaconale thema’s en acties. Het vakblad Diakonia verschijnt 6 x per jaar. Voor werk over grenzen heen, waarbij een relatie aangegaan wordt met een project van Kerk in Actie, kun je een beroep doen op de Kerk in Actie Consulenten. In de webwinkel zijn veel materialen te vinden die u als diaken kunt gebruiken voor uw werk in de gemeente. Vraag de brochure Samen in Actie gratis aan

8. Volg een verdiepende training voor u als diaken
Er zijn veel interessante trainingen voor diakenen waarbij u meer de diepte ingaat. Om beginnende diakenen wegwijs te maken in het brede veld van het diaconaat is er de training Diaconaat. Diakenen worden daarin geconfronteerd met soms complexe zaken en onderwerpen. PCTE wil diakenen hierin ondersteunen met trainingen als Diaconaat en armoede hier in Nederland en Kerk en Vluchtelingen. In het kader van het project Zorgzame Kerk wordt er een workshop aangeboden onder de naam Oriëntatie Zorgzame Kerk. Op de website www.groenekerken.nl vindt u voorbeelden van andere kerken en veel tips, filmpjes en ander materiaal hoe u betrokken kunt zijn bij het thema Duurzaamheid en zorg voor de schepping.

9. Werk samen met anderen, maak gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten
Werk samen met andere diakenen, in de kerkenraad, in de gemeente, met andere kerken, met pastorale organisaties en laat je ondersteunen door Kerk in Actie!

10. Wees zichtbaar in uw regio
Zorg ervoor dat u zichtbaar aanwezig bent, in stad, dorp en buurt. Via de eigen gebouwen, bladen, website, en media, enz. Bezoek als diaken de nodige bijeenkomsten van de overheid rond diaconale thema’s. Vertel wat de diaconie doet.

11. Blijf niet te lang met vragen rondlopen
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat u met elke vraag bij de dienstenorganisatie terecht kunt. Het uitgangspunt is dat u binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord ontvangt. 

Email: info@protestantsekerk.nl; tel. (030) 880 1880
Openingstijden maandag tot en met donderdag: van 09.00 – 21.00 uur, vrijdag 09.00 - 16.00 uur.www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.