Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via info@kerkinactie.nl of (030) 880 1456.

Doet Kerk in Actie aan telemarketing?

Kerk in Actie neemt graag eens in de twee jaar telefonisch contact met u op om u te bedanken en te informeren. Kerk in Actie mag haar donateurs bellen op basis van de financiële steun die u aan ons geeft, ook als u staat ingeschreven in het Bel-Me-Niet-Register. Indien u niet gebeld wilt worden, kunt u dit doorgeven aan Kerk in Actie, tel. (030) 880 14 56.

Op welk rekeningnummer kan ik het beste geld overmaken na een ramp?

Op het moment dat de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) besluiten een gezamenlijke noodhulpactie op te zetten, roepen alle aangesloten organisaties op om geld te storten op een gezamenlijk rekeningnummer voor de slachtoffers van de ramp. Elk SHO-lid ontvangt volgens een verdeelsleutel een deel van de opbrengst.

Wat doet Kerk in Actie met mijn gegevens?

Kerk in Actie neemt de gegevens van haar giftgevers/donateurs op in een adressenbestand. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van relevante informatie. Wij respecteren uw privacy. Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Voor het optimaliseren van uw adresgegevens maakt Kerk in Actie ook gebruik van diensten van derden.

Indien een relatie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland - waar Kerk in Actie onderdeel van is - een overlijden doorgeeft aan de dienstenorganisatie, wordt deze verwerkt in het adressenbestand. Daarnaast wordt deze melding ook doorgegeven aan het Overlijdensregister (www.overlijdensregister.nl). Overlijdensregister is opgericht om correspondentie aan overledenen te voorkomen, omdat het ontvangen van deze correspondentie voor nabestaanden pijnlijk is.

Telemarketing: Indien u als relatie niet gebeld wilt worden, kunt u dit doorgeven aan Kerk in Actie, tel. (030) 880 14 56. Adreswijzigingen kunt u eveneens telefonisch doorgeven via (030) 880 14 56.

Wat is het salaris van de directeur van Kerk in Actie?

Kerk in Actie maakt deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht, waarvan de heer Jurjen de Groot sinds zomer 2018 directeur is. Het bruto jaarsalaris van de heer De Groot bedraagt 124.000 euro. Dit bedrag houdt 12 maanden salaris, een 13e maand en vakantietoeslag in. Inclusief belaste vergoedingen/bijtelling, pensioenbijdrage werkgever en overige beloningen gaat het om 136.000 euro. Zijn bruto maandsalaris ligt rond de 8.750 euro, dit is vergelijkbaar met directiesalarissen bij organisaties van soortgelijke omvang.

De dienstenorganisatie, waar Kerk in Actie als merk deel van uitmaakt, voldoet aan de normeringen die voor onze sector gebruikelijk zijn. Ook als het gaat om de Balkenende-norm en de wet normering topinkomens (WNT).

De hoogte van de salarissen sluit aan bij het ideële karakter van de organisatie en past binnen de richtlijn ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties 2018’ van. Dit is een bindende regeling waarvan niet mag worden afgeweken. Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De hoogte van het salaris is vastgesteld door het bestuur van de dienstenorganisatie.

De verantwoording van de directiebeloning is opgenomen in de jaarrekening van Kerk in Actie. Als u inzicht wilt hebben in de jaarrekeningen en de sociale jaarverslagen van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, dan kunt u de website van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie raadplegen.Hoe werkt automatisch afschrijven (prenotification) bij Kerk in Actie?

Wanneer u een vaste bijdrage geeft aan Kerk in Actie, dan wordt deze in de eerste week van de maand automatisch afgeschreven. Wij hanteren altijd het door u opgegeven vaste bedrag, rekeningnummer en frequentie. Wijzigingen kunt u doorgeven via tel. (030) 880 13 38.

Wij steunen een eigen project. Kan Kerk in Actie ons hierbij ondersteunen?

Veel mensen in Nederland ondersteunen een eigen project in een ontwikkelingsland, bijvoorbeeld nadat zij dat land hebben bezocht of omdat er familie of een gemeentelid werkt en woont. Dit kan als stichting, school, bedrijf of kerk.

Kerk in Actie kan helpen met advies, maar niet meer met financiële steun. Kijk op kerkinactie.nl/particulierinitiatief, bel (030) 692 7982, of stuur een e-mail naar Petri Hofland, p.hofland@kerkinactie.nl. 

Wat doet Kerk in Actie aan zending?

Kerk in Actie brengt mensen wereldwijd in aanraking met de bevrijdende kracht van het evangelie. In het verleden trokken westerse zendelingen er wereldwijd op uit om het evangelie te verkondigen. Tegenwoordig doen lokale kerken dat zelf in hun eigen land. We bieden via het programma Zending steun aan lokale kerken in het buitenland, hun evangelisatiewerk, hun theologische opleidingen, hun onderwijs en jeugdwerk. We stimuleren hen als ze daarbij nieuwe media willen benutten. Ook stimuleren we gesprekken tussen christenen en andersgelovigen om begrip te krijgen voor elkaar en vreedzaam met elkaar te leven.

Gaat geld van Kerk in Actie alleen naar christenen?

Nee, ons geld gaat niet alleen naar christenen. Kerk in Actie is het werk van de Protestantse Kerk in Nederland en nog tien andere oecumenische kerken of organisaties in Nederland. Een groot deel van ons werk in Nederland en in het buitenland wordt uitgevoerd door kerken of christelijke organisaties. Zij zijn onze natuurlijke partners. Ook in internationaal verband werken we samen met protestantse organisaties uit andere landen. Maar dit betekent niet dat de projecten die we steunen alleen christenen ten goede komen. Onze inspiratiebron is de bijbel. God vraagt ons om hulp te verlenen aan armen en verdrukten, aan de kwetsbaren in onze samenleving. Het maakt daarbij niet uit of zij christen zijn of niet. We zijn er in onze hulpverlening ook niet op uit om hen tot het christendom te bekeren. Behalve binnen ons programma zending. Daarin bieden we bijvoorbeeld steun aan kerken wereldwijd om kerk te zijn, om hun kaderleden te trainen, om het christelijk geloof te verkondigen en om respectvol het gesprek aan te gaan met mensen van andere religies.

Wat doet Kerk in Actie nog meer naast geld inzamelen?

Dankzij het geld dat Kerk in Actie ontvangt maken we ons belangrijkste doel waar: partnerkerken en –organisaties ondersteunen in hun activiteiten, die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van leven. Behalve die financiële relatie is er ook een relatie van verbondenheid. Wij willen zorg dragen voor elkaar, leren van elkaar. Daarom steunt Kerk in Actie bijvoorbeeld ook uitwisselingsprogramma’s, zodat er over en weer contact ontstaat. Ook probeert Kerk in Actie bewustwording tot stand te brengen, bij kerken en overheid, als het gaat over onderwerpen als mensenrechten, eerlijke handel, schuldenproblematiek. Daarom organiseert Kerk in Actie jaarlijks campagnes en doen we aan beleidsbeïnvloeding om onderwerpen bij onze overheid onder de aandacht te brengen.

Wat gebeurt er met mijn gift voor een speciaal project als Kerk in Actie meer binnenkrijgt dan nodig is?

Als we meer giften binnenkrijgen voor een bepaald project dan nodig is en dan vooraf afgesproken is met het project, dan besteden we dit aan andere projecten binnen hetzelfde programma.

Hoe kan ik mijn machtiging wijzigen?

U kunt uw machtiging wijzigen met één telefoontje naar (030) 880 14 56.

Ik wil meer/minder post van Kerk in Actie ontvangen

Wij waarderen het erg als u aan ons doorgeeft als u te veel of te weinig post van ons ontvangt. Vanzelfsprekend sturen wij u het liefst die post toe, waar u behoefte aan heeft. Geef uw wensen aan de donateursadministratie: tel. (030) 880 13 38, e-mail donateurs@kerkinactie.nl. Hartelijk dank!

Ik wil niet (meer) telefonisch benaderd worden door Kerk in Actie. Hoe regel ik dit?

U kunt een email sturen naar onze donateursadministratie: adressen@kerkinactie.nl. Wilt u daarin tenminste vermelden: uw naam, adres, postcode en plaats bevatten, zodat wij dit in ons systeem kunnen aanpassen.

Waarom belt Kerk in Actie mij om donateur te worden?

Kerk in Actie vindt persoonlijk contact met haar achterban van groot belang. We willen u graag betrokken houden bij het belangrijke werk. Regelmatig bellen we donateurs om te vragen of zij vaste donateur willen worden. Voor ons zijn structurele giften van groot belang. We weten dan namelijk beter op hoeveel geld we jaarlijks kunnen rekenen waardoor we projecten beter kunnen inplannen. Bovendien kunnen we onze lokale partners garanderen dat we projecten tot het einde steunen, omdat we weten dat we voldoende geld binnen krijgen. Daarnaast scheelt deze manier van doneren in onze wervingskosten. We doen er namelijk alles aan om die zo laag mogelijk te houden.

Gaat mijn geld ook echt naar het project waar ik voor geef?

Geven voor een project is geven voor een programma. In onze communicatie rond de collecte en in brieven met een giftverzoek, gebruiken wij altijd een voorbeeldproject. De inkomsten komen ten goede aan het programma waarbinnen het project valt (Werelddiaconaat, Zending, Kinderen in de Knel, Noodhulp en Diaconaat in Nederland). Dus, als iemand geeft voor een project, geeft hij in feite voor alle projecten binnen dit programma. Op deze wijze kan Kerk in Actie al aan het begin van het jaar alle projectpartners laten weten dat zij hun financiële steun zullen ontvangen.

De projectpartners van Kerk in Actie krijgen hun geld (zie ook de projectenlijst) gegarandeerd op basis van de contracten die er zijn. Het geven aan populaire projecten is mooi, want daarmee worden dus ook de minder bekende of minder aantrekkelijke maar wel zeer noodzakelijke projecten gefinancierd. Op deze wijze komt het brede werk van Kerk in Actie aan bod. Bij online doneren kunt u ook aan een specifiek project geven, maar ook deze inkomsten worden gekoppeld aan een programma. Een project krijgt dus altijd het vooraf toegezegde bedrag, zodat het project in het lopende jaar uitgevoerd kan worden en wij concrete hulp kunnen verlenen, maar ook niet meer, ook al is er meer opgehaald.

Reserves
Wanneer de inkomsten tegenvallen, zullen we genoodzaakt zijn om tijdig maatregelen te nemen. Dat wordt gedaan door halverwege het jaar te kijken naar de inkomsten van Kerk in Actie per programma. Als de inkomsten zijn zoals verwacht worden alle toezeggingen voor het lopende jaar vrijgegeven. Vallen de inkomsten tegen dan wordt in de eerste plaats gekeken of er uit de bestemmingsfondsen per programma gefinancierd kan worden. Een bestemmingsfonds is een geoormerkte reserve dat wil zeggen een reserve die alleen voor dat programma gebruikt mag worden, omdat het voor een specifiek programma is gegeven. Zo kunnen we bij minder inkomsten toch al onze financiële steun geven. Kerk in Actie heeft per programma een bestemmingsfonds dat tussen de 25 en 35 % van de jaaruitgaven bevat. We hebben voor deze werkwijze gekozen, omdat Kerk in Actie een betrouwbare partner van onze projectpartners wil zijn. Al voordat wij het geld ontvangen weten zij zeker dat ze het komend jaar door Kerk in Actie ondersteund zullen worden. Daarnaast werkt het op deze wijze ook praktisch en overzichtelijk.

Specifiek geven
Als uw gemeente toch voor een specifiek project wil bijdragen en zeker wil weten dat het geld ook aan die partner besteed wordt dan kan dat via de
Kerk in Actie-consulent in uw regio.

Kan ik een project bezoeken van Kerk in Actie?

Kerk in Actie verstrekt in principe geen adressen van partnerorganisaties voor individuele bezoeken aan onze partners. Voor een projectpartner kan het een enorme belasting zijn om geregeld (onaangekondigd) bezoek te krijgen. Bovendien kunnen er bij de partner verwachtingen gewekt worden, bijvoorbeeld op financieel gebied, die niet reëel zijn. We organiseren wel ieder jaar enkele reizen naar partnerorganisaties. Twee keer per jaar kunnen particulieren mee op reis naar een door Kerk in Actie geselecteerd land. Daarnaast zijn er ook gemeentereizen op maat mogelijk voor kerken die zich voor langere duur financieel aan een project verbinden. Kijk op www.kerkinactie.nl/reizen of neem contact op met Hanneke van den Biggelaar, reizen@kerkinactie.nl, tel. (030) 692 7869.Kan ik via Kerk in Actie in het buitenland werken?

Kerk in Actie zendt geregeld mensen uit naar buitenlandse partners. Meestal zijn wij hiervoor op zoek naar theologen, die bepaalde vakken willen doceren op theologische opleidingen. Soms zoeken we ook specifieke deskundigheden, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw of gezondheidszorg. Voordat mensen namens Kerk in Actie worden uitgezonden, volgen zij eerst een intensieve opleiding. Bekijk of er vacatures zijn. 

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.