Vragen over doneren

Wat is er veranderd door IBAN en SEPA?

Het betalingsverkeer in Nederland is sinds 1 februari 2014 veranderd via ‘SEPA’ (Single Euro Payments Area). De verschillende systemen in Europa zijn door één systeem vervangen.

Wat is het nieuwe rekeningnummer van Kerk in Actie?

  • Rekeningnummer Kerk in Actie: IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457
  • BIC: ABNA NL 2A

De acceptgiro blijft bestaan tot en met 2018

De bekende acceptgiro blijft bestaan tot 1 januari 2019, maar krijgt een ander uiterlijk. Lees meer op: www.acceptgiro.nl.

Machtigingen blijven mogelijk

De regels voor machtigingen binnen SEPA zijn anders dan de huidige regels. Bestaande machtigingen blijven geldig. Wanneer u Kerk in Actie hebt gemachtigd hoeft u niets te doen. U krijgt van Kerk in Actie voortaan meer informatie over uw lopende machtiging. Ook binnen SEPA kunt u nog steeds machtigen door een machtigingskaart in te vullen. Als u Kerk in Actie per telefoon of via internet gaat machtigen, heeft Kerk in Actie in veel gevallen ook uw handtekening nodig. U krijgt daarvoor van Kerk in Actie een brief met een machtigingskaart.

Wanneer u een vaste bijdrage geeft aan Kerk in Actie wordt die altijd in de eerste week van de maand automatisch afgeschreven. Wij hanteren altijd het door u opgegeven vaste bedrag, rekeningnummer en frequentie: per jaar, per halfjaar, per kwartaal, per maand of eenmalig. Deze machtiging kunt u met één telefoontje verhogen, verlagen of stop zetten: bel (030) 880 13 38.

Meer informatie

Kan mijn bedrijf ook een gift geven aan Kerk in Actie?

Ja, dat kan. De fiscale regeling voor schenkingen door bedrijven is afhankelijk van de rechtsvorm. Schenkingen van een eenmanszaak, Vennootschap onder Firma of maatschap komen helemaal voor belastingaftrek in aanmerking. Voorwaarde is wel dat de schenking gedaan wordt in het kader van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een schenking in het kader van sponsoring of publiciteit. Voor een Besloten of Naamloze Vennootschap is, op jaarbasis, een schenkingsbedrag van minimaal € 227,- aftrekbaar. Er geldt een maximale aftrek van 6% van de winst vóór belasting. Ook hier geldt weer dat de schenkingen aantoonbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met een bankafschrift.

Wilt u met uw bedrijf internationaal maatschappelijk ondernemen? Neem dan contact op met ICCO.

Is mijn gift aftrekbaar van de belasting?

Ja, u kunt alle giften aan Kerk in Actie van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Het totaal van uw giften moet tussen 1% en 10% van uw belastbaar inkomen liggen. Is dit meer dan tien procent, sluit dan een periodieke schenkingsovereenkomst met Kerk in Actie. Uw aftrekmogelijkheden worden dan vergroot. Lees meer over periodiek schenken.
Bereken via de Schenkservice wat uw voordeel kan zijn.

ANBI

Alleen instellingen die de belastingdienst heeft aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. De Protestantse Kerk in Nederland, met alle daartoe behorende zelfstandige onderdelen zoals Kerk in Actie, is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daartoe een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Hierdoor kunt u giften voor kerkelijk werk aftrekken van uw inkomstenbelasting.

De ANBI-groepsbeschikking van de Protestantse Kerk is niet alleen geldig voor de landelijke kerk (bijvoorbeeld JOP, Kerk & Israel, Kerk in Actie, Luisterend Dienen), maar ook voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën, en hun werkgroepen en commissies. Ook zij vallen onder deze groepsbeschikking.

Op de ANBI-website van de belastingdienst kunt u zien dat de Protestantse Kerk een ANBI-groepsbeschikking heeft ontvangen. Als u in het zoekvenster 'Protestantse Kerk' invult, vindt u daar de groepsbeschikking. Omdat het gaat om een groepsbeschikking worden daar niet alle tot de Protestantse Kerk behorende zelfstandige onderdelen zoals Kerk in Actie apart vermeld.

Doet Kerk in Actie aan telemarketing?

Kerk in Actie neemt graag eens in de twee jaar telefonisch contact met u op om u te bedanken en te informeren. Kerk in Actie mag haar donateurs bellen op basis van de financiële steun die u aan ons geeft, ook als u staat ingeschreven in het Bel-Me-Niet-Register. Indien u niet gebeld wilt worden, kunt u dit doorgeven aan Kerk in Actie, tel. (030) 880 14 56.

Hoe werkt automatisch afschrijven (prenotification) bij Kerk in Actie?

Wanneer u een vaste bijdrage geeft aan Kerk in Actie, dan wordt deze in de eerste week van de maand automatisch afgeschreven. Wij hanteren altijd het door u opgegeven vaste bedrag, rekeningnummer en frequentie. Wijzigingen kunt u doorgeven via tel. (030) 880 13 38.

Wat gebeurt er met mijn gift voor een speciaal project als Kerk in Actie meer binnenkrijgt dan nodig is?

Als we meer giften binnenkrijgen voor een bepaald project dan nodig is en dan vooraf afgesproken is met het project, dan besteden we dit aan andere projecten binnen hetzelfde programma.

Op welk rekeningnummer kan ik het beste geld overmaken na een ramp?

Op het moment dat de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) besluiten een gezamenlijke noodhulpactie op te zetten, roepen alle aangesloten organisaties op om geld te storten op een gezamenlijk rekeningnummer voor de slachtoffers van de ramp. Elk SHO-lid ontvangt volgens een verdeelsleutel een deel van de opbrengst.

Hoe kan ik mijn machtiging wijzigen?

U kunt uw machtiging wijzigen met één telefoontje naar (030) 880 14 56.

Wat doet Kerk in Actie met mijn gegevens?

Kerk in Actie neemt de gegevens van haar giftgevers/donateurs op in een adressenbestand. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van relevante informatie. Wij respecteren uw privacy. Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Voor het optimaliseren van uw adresgegevens maakt Kerk in Actie ook gebruik van diensten van derden.

Indien een relatie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland - waar Kerk in Actie onderdeel van is - een overlijden doorgeeft aan de dienstenorganisatie, wordt deze verwerkt in het adressenbestand. Daarnaast wordt deze melding ook doorgegeven aan het Overlijdensregister (www.overlijdensregister.nl). Overlijdensregister is opgericht om correspondentie aan overledenen te voorkomen, omdat het ontvangen van deze correspondentie voor nabestaanden pijnlijk is.

Telemarketing: Indien u als relatie niet gebeld wilt worden, kunt u dit doorgeven aan Kerk in Actie, tel. (030) 880 14 56. Adreswijzigingen kunt u eveneens telefonisch doorgeven via (030) 880 14 56.

Ik wil meer/minder post van Kerk in Actie ontvangen

Wij waarderen het erg als u aan ons doorgeeft als u te veel of te weinig post van ons ontvangt. Vanzelfsprekend sturen wij u het liefst die post toe, waar u behoefte aan heeft. Geef uw wensen aan de donateursadministratie: tel. (030) 880 13 38, e-mail donateurs@kerkinactie.nl. Hartelijk dank!

Ik wil niet (meer) telefonisch benaderd worden door Kerk in Actie. Hoe regel ik dit?

U kunt een email sturen naar onze donateursadministratie: adressen@kerkinactie.nl. Wilt u daarin tenminste vermelden: uw naam, adres, postcode en plaats bevatten, zodat wij dit in ons systeem kunnen aanpassen.

Waarom belt Kerk in Actie mij om donateur te worden?

Kerk in Actie vindt persoonlijk contact met haar achterban van groot belang. We willen u graag betrokken houden bij het belangrijke werk. Regelmatig bellen we donateurs om te vragen of zij vaste donateur willen worden. Voor ons zijn structurele giften van groot belang. We weten dan namelijk beter op hoeveel geld we jaarlijks kunnen rekenen waardoor we projecten beter kunnen inplannen. Bovendien kunnen we onze lokale partners garanderen dat we projecten tot het einde steunen, omdat we weten dat we voldoende geld binnen krijgen. Daarnaast scheelt deze manier van doneren in onze wervingskosten. We doen er namelijk alles aan om die zo laag mogelijk te houden.

Gaat mijn geld ook echt naar het project waar ik voor geef?

Geven voor een project is geven voor een programma. In onze communicatie rond de collecte en in brieven met een giftverzoek, gebruiken wij altijd een voorbeeldproject. De inkomsten komen ten goede aan het programma waarbinnen het project valt (Werelddiaconaat, Zending, Kinderen in de Knel, Noodhulp en Diaconaat in Nederland). Dus, als iemand geeft voor een project, geeft hij in feite voor alle projecten binnen dit programma. Op deze wijze kan Kerk in Actie al aan het begin van het jaar alle projectpartners laten weten dat zij hun financiële steun zullen ontvangen.

De projectpartners van Kerk in Actie krijgen hun geld (zie ook de projectenlijst) gegarandeerd op basis van de contracten die er zijn. Het geven aan populaire projecten is mooi, want daarmee worden dus ook de minder bekende of minder aantrekkelijke maar wel zeer noodzakelijke projecten gefinancierd. Op deze wijze komt het brede werk van Kerk in Actie aan bod. Bij online doneren kunt u ook aan een specifiek project geven, maar ook deze inkomsten worden gekoppeld aan een programma. Een project krijgt dus altijd het vooraf toegezegde bedrag, zodat het project in het lopende jaar uitgevoerd kan worden en wij concrete hulp kunnen verlenen, maar ook niet meer, ook al is er meer opgehaald.

Reserves
Wanneer de inkomsten tegenvallen, zullen we genoodzaakt zijn om tijdig maatregelen te nemen. Dat wordt gedaan door halverwege het jaar te kijken naar de inkomsten van Kerk in Actie per programma. Als de inkomsten zijn zoals verwacht worden alle toezeggingen voor het lopende jaar vrijgegeven. Vallen de inkomsten tegen dan wordt in de eerste plaats gekeken of er uit de bestemmingsfondsen per programma gefinancierd kan worden. Een bestemmingsfonds is een geoormerkte reserve dat wil zeggen een reserve die alleen voor dat programma gebruikt mag worden, omdat het voor een specifiek programma is gegeven. Zo kunnen we bij minder inkomsten toch al onze financiële steun geven. Kerk in Actie heeft per programma een bestemmingsfonds dat tussen de 25 en 35 % van de jaaruitgaven bevat. We hebben voor deze werkwijze gekozen, omdat Kerk in Actie een betrouwbare partner van onze projectpartners wil zijn. Al voordat wij het geld ontvangen weten zij zeker dat ze het komend jaar door Kerk in Actie ondersteund zullen worden. Daarnaast werkt het op deze wijze ook praktisch en overzichtelijk.

Specifiek geven
Als uw gemeente toch voor een specifiek project wil bijdragen en zeker wil weten dat het geld ook aan die partner besteed wordt dan kan dat via de
Kerk in Actie-consulent in uw regio.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.