Vragen over Kerk in Actie

Wat is het salaris van de directeur van Kerk in Actie?

Kerk in Actie maakt deel uit van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk te Utrecht, waarvan de heer Jurjen de Groot sinds zomer 2018 directeur is. Het bruto jaarsalaris van de heer De Groot bedraagt 124.000 euro. Dit bedrag houdt 12 maanden salaris, een 13e maand en vakantietoeslag in. Inclusief belaste vergoedingen/bijtelling, pensioenbijdrage werkgever en overige beloningen gaat het om 136.000 euro. Zijn bruto maandsalaris ligt rond de 8.750 euro, dit is vergelijkbaar met directiesalarissen bij organisaties van soortgelijke omvang.

De dienstenorganisatie, waar Kerk in Actie als merk deel van uitmaakt, voldoet aan de normeringen die voor onze sector gebruikelijk zijn. Ook als het gaat om de Balkenende-norm en de wet normering topinkomens (WNT).

De hoogte van de salarissen sluit aan bij het ideële karakter van de organisatie en past binnen de richtlijn ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties 2018’ van. Dit is een bindende regeling waarvan niet mag worden afgeweken. Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De hoogte van het salaris is vastgesteld door het bestuur van de dienstenorganisatie.

De verantwoording van de directiebeloning is opgenomen in de jaarrekening van Kerk in Actie. Als u inzicht wilt hebben in de jaarrekeningen en de sociale jaarverslagen van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, dan kunt u de website van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie raadplegen.Kan ik het logo van Kerk in Actie gebruiken?

Als u een bericht plaatst dat over Kerk in Actie gaat, kunt u voor de herkenbaarheid hier het beste een logo van Kerk in Actie bij plaatsen. Maak dan gebruik van de logo's die op onze website staan: www.kerkinactie.nl/logo

Hoe werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties?

Kerk in Actie beoordeelt steunaanvragen van partnerorganisaties en kent bijna duizend projecten (in binnen- en buitenland) een bedrag toe. De uitvoering van het werk is in handen van de partnerorganisaties. Zij rapporteren over hun resultaten aan Kerk in Actie. Overigens ondersteunt Kerk in Actie de partnerorganisaties niet alleen met geld, maar adviseert ook. Op verzoek van onze partners hebben we ook medewerkers uitgezonden naar verschillende delen van de wereld.

Medewerkers van Kerk in Actie en ICCO beoordelen
De buitenlandprojecten van Kerk in Actie worden allemaal behandeld door medewerkers van ICCO en Kerk in Actie samen. Dat zijn mensen met opleidingen en ervaringen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Deze medewerkers selecteren partnerorganisaties op bepaalde thema’s in bepaalde landen. Mensen met kennis van het specifieke land én van een bepaald soort problematiek. Binnen de vastgestelde lijnen zoeken zij naar partnerorganisaties, die betrouwbaar, enthousiast en effectief zijn. Ook de mate waarin deze organisaties kunnen samenwerken wordt steeds belangrijker. Een goede samenwerking levert vaak betere resultaten op.

Zending valt alleen onder Kerk in Actie
De projecten die vallen onder het programma Zending worden alleen door medewerkers van de afdeling Zending van Kerk in Actie beoordeeld. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld om theologisch onderwijs, evangelisatie, het versterken van kerkelijk kader, oecumenische relaties en interculturele dialoog.

Persoonlijk contact
Wanneer er een voorstel binnenkomt van een organisatie, die binnen de beleidslijnen past en die een kwalitatief goed voorstel heeft, gaat de medewerker langs om te kijken of papier en de realiteit met elkaar kloppen. Wanneer dat zo is kan het projectvoorstel worden ingediend en volgt er na goedkeuring door het management een contract. In het contract staan harde afspraken over activiteiten en resultaten en de verplichting tot regelmatige en gedegen rapportage. Deze rapportages worden half jaarlijks of jaarlijks ingediend bij de medewerker, die ze beoordeelt en van commentaar voorziet, goedkeurt of ter correctie terugstuurt. De medewerker gaat in de regel ook jaarlijks bij een project op bezoek om te kijken hoe de voortgang is en om uitdagingen en kansen te bespreken.

Beleid maken in de regio
ICCO en Kerk in Actie hebben zeven regiokantoren in de wereld. De meeste medewerkers die daar werken zijn afkomstig uit landen van de betrokken regio. Zij ondersteunen geen losse projecten, maar programma's die fundamenteel armoede bestrijden en ontwikkeling los trekken. Niet bedacht vanuit Nederland, maar uitgevoerd op grond van beleid van Regionale Raden en partnerorganisaties. Zo willen ICCO en Kerk in Actie samen verantwoordelijkheid nemen, omdat het om een gezamenlijk belang van een duurzame en rechtvaardige wereld gaat.

Hoe organiseert Kerk in Actie haar noodhulp?

Kerk in Actie en ICCO maken deel uit van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), waarmee we in Nederland samenwerken bij het opzetten van noodhulpacties. Voor wat betreft de hulpverlening in het rampgebied werken we samen met de ACT Alliance, de internationale oecumenische alliantie voor noodhulp.

Wanneer is Kerk in Actie opgericht?

In 1952 richten dertien verschillende kerkgenootschappen in Nederland de Stichting Oecumenische Hulp (SOH) op, een organisatie voor wereldwijde rampen-, vluchtelingen- en voedselhulp (noodhulp). In 1956 richt de Hervormde Kerk de Sectie Internationale Hulpverlening op voor hulpverlening binnen het eigen wereldwijde kerkelijke circuit, in 1960 doen de Gereformeerde Kerken hetzelfde als zij de Wereldhulpactie oprichten (werelddiaconaat). Zo ontstaan er meerdere hulpinitiatieven binnen de diverse kerken. In 1979 richten verschillende kerkgenootschappen een speciaal programma voor hulp aan kinderen op: Kinderen in de Knel. Sinds 1994 is Kerk in Actie de naam voor de bundeling van al dit werk van de protestantse kerken.

Hoe werkt Kerk in Actie samen met ICCO?

Het meeste buitenlandwerk voert Kerk in Actie samen uit met ICCO, de protestantse ontwikkelingsorganisatie. Alleen het zendingswerk, het werk in het Midden-Oosten en in Nederland is gescheiden. ICCO ontvangt geld van de Nederlandse overheid, Kerk in Actie ontvangt alleen geld uit eigen fondsenwerving. Onze geldstromen zijn gescheiden, maar onze contacten met onze buitenlandse partners zijn gebundeld. Zo kunnen we professioneler en efficiënter werken.

Wij steunen een eigen project. Kan Kerk in Actie ons hierbij ondersteunen?

Veel mensen in Nederland ondersteunen een eigen project in een ontwikkelingsland, bijvoorbeeld nadat zij dat land hebben bezocht of omdat er familie of een gemeentelid werkt en woont. Dit kan als stichting, school, bedrijf of kerk.

Kerk in Actie kan helpen met advies, maar niet meer met financiële steun. Kijk op kerkinactie.nl/particulierinitiatief, bel (030) 692 7982, of stuur een e-mail naar Petri Hofland, p.hofland@kerkinactie.nl. 

Wat doet Kerk in Actie aan zending?

Kerk in Actie brengt mensen wereldwijd in aanraking met de bevrijdende kracht van het evangelie. In het verleden trokken westerse zendelingen er wereldwijd op uit om het evangelie te verkondigen. Tegenwoordig doen lokale kerken dat zelf in hun eigen land. We bieden via het programma Zending steun aan lokale kerken in het buitenland, hun evangelisatiewerk, hun theologische opleidingen, hun onderwijs en jeugdwerk. We stimuleren hen als ze daarbij nieuwe media willen benutten. Ook stimuleren we gesprekken tussen christenen en andersgelovigen om begrip te krijgen voor elkaar en vreedzaam met elkaar te leven.

Gaat geld van Kerk in Actie alleen naar christenen?

Nee, ons geld gaat niet alleen naar christenen. Kerk in Actie is het werk van de Protestantse Kerk in Nederland en nog tien andere oecumenische kerken of organisaties in Nederland. Een groot deel van ons werk in Nederland en in het buitenland wordt uitgevoerd door kerken of christelijke organisaties. Zij zijn onze natuurlijke partners. Ook in internationaal verband werken we samen met protestantse organisaties uit andere landen. Maar dit betekent niet dat de projecten die we steunen alleen christenen ten goede komen. Onze inspiratiebron is de bijbel. God vraagt ons om hulp te verlenen aan armen en verdrukten, aan de kwetsbaren in onze samenleving. Het maakt daarbij niet uit of zij christen zijn of niet. We zijn er in onze hulpverlening ook niet op uit om hen tot het christendom te bekeren. Behalve binnen ons programma zending. Daarin bieden we bijvoorbeeld steun aan kerken wereldwijd om kerk te zijn, om hun kaderleden te trainen, om het christelijk geloof te verkondigen en om respectvol het gesprek aan te gaan met mensen van andere religies.

Wat doet Kerk in Actie nog meer naast geld inzamelen?

Dankzij het geld dat Kerk in Actie ontvangt maken we ons belangrijkste doel waar: partnerkerken en –organisaties ondersteunen in hun activiteiten, die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van leven. Behalve die financiële relatie is er ook een relatie van verbondenheid. Wij willen zorg dragen voor elkaar, leren van elkaar. Daarom steunt Kerk in Actie bijvoorbeeld ook uitwisselingsprogramma’s, zodat er over en weer contact ontstaat. Ook probeert Kerk in Actie bewustwording tot stand te brengen, bij kerken en overheid, als het gaat over onderwerpen als mensenrechten, eerlijke handel, schuldenproblematiek. Daarom organiseert Kerk in Actie jaarlijks campagnes en doen we aan beleidsbeïnvloeding om onderwerpen bij onze overheid onder de aandacht te brengen.

www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.