Vragen van diakenen

Zitten diakenen in de kerkenraad?

De diaken maakt deel uit van de kerkenraad. De diaken vervult een van de drie ambten, naast het ambt van ouderling(kerkrentmeester) en predikant. De diaken stimuleert dat de leden van de gemeente betrokken zijn bij elkaar en bij de (wereldwijde) samenleving. De diakenen maken met elkaar diaconaal beleid. Diakenen vormen met elkaar het College van Diakenen.

Wat is de taak van een diaken in de kerkdienst?

Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:

 • De diaken is betrokken bij de voorbeden. De diaken brengt in welke diaconale noden aandacht nodig hebben en voor welke hoopvolle initiatieven gedankt kan worden.
 • De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.
 • De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal (de Tafel van de Heer) en zorgt ervoor dat iedereen hier aan kan meedoen.

Lees de bijlage over de diaken in de liturgie (uit: Diakonia, februari 2009 – minicursus)

Met wie kan de diaconie samenwerken?

Werk zoveel mogelijk samen met anderen, om een zo groot mogelijk resultaat te krijgen voor de mensen om wie het draait in het diaconale werk.

Werk bijvoorbeeld samen met:

 • pastorale bezoekers, stimuleer hen om op bezoek te gaan met een diaconale antenne.
 • de predikant, voor een diaconale invulling van haar of zijn werk.
 • het jeugdwerk binnen de kerk. Zoek samen mogelijkheden voor jeugddiaconaat.
 • andere diaconieën, binnen en buiten de protestantse gemeente, ook binnen de classis.
 • lokale belangenorganisaties, bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand of vluchtelingenwerk.
 • lokale overheid, om mee te denken in het beleid van de burgerlijke gemeente.
 • deKerk in Actie-consulent in de eigen classis. Hij of zij is beschikbaar voor adviezen over diaconaal werk.
 • Kerk in Actie. Geef uw ervaringen door, zodat Kerk in Actie ze kan gebruiken in het landelijke lobbywerk voor vluchtelingen, armoedebestrijding, goede zorg.

Wat is de positie van de diaconie binnen de lokale protestantse gemeente?

Diakenen vormen met elkaar het College van Diakenen. De diaconie heeft een eigen rechtspositie en is verantwoordelijk voor een diaconale besteding van diaconaal geld.

De diaconie kan afgevaardigd worden naar de eigen classis en naar de Generale Synode. De diaken heeft in de kerkenraad, classis en Generale Synode de verantwoordelijkheid voor het eigen diaconaal werk en de taak om diaconale thema’s in te brengen en diaconale belangen te behartigen. 


Om de positie van de diaconie te versterken, is de Federatie van Diaconieën opgericht. Diaconieën kunnen zich aansluiten bij de Federatie van Diaconieën, die de diaconale belangen landelijk behartigt. Het bestuur van de Federatie van Diaconieën overlegt regelmatig met het moderamen van de Generale Synode en de Directie van de Dienstenorganisatie.

Hoe verdeel je de taken binnen de diaconie?

Binnen de diaconie kan afgesproken worden wie welke rol en taak op zich neemt. De diaken is een bemiddelaar die maatschappelijke nood en onrechtvaardige situaties aan de orde stelt in de kerkelijke gemeente. Om geld, tijd, betrokkenheid, gebed en inzet te vragen van gemeenteleden. Diakenen kiezen voor een rol die bij hen persoonlijk past. Op die manier komen ieders talenten het beste tot uiting en heeft het diakenwerk ook het meeste effect.

Mogelijke rollen binnen de diaconie :

 • Bruggenbouwer:De diaken als bemiddelaar en bruggenbouwer. Iemand die contacten weet op te bouwen, goed kan netwerken en groepen met elkaar weet te verbinden.
 • Helper:De diaken die de handen uit de mouwen steekt. Helpen waar geen ander helpt. Die met hulpvragers op zoek gaat naar oplossingen of een luisterend oor biedt.
 • Aanjager:De diaken die houdt van pionieren. Die graag initiatieven ontplooit bij het zien van diaconale nood. Iemand die anderen kan motiveren om een bijdrage te leveren.
 • Aanklager:De diaken die misstanden signaleert, oorzaken benoemt en problemen aankaart bij degenen die daarvoor verantwoordelijk is. Een pleitbezorger en stemversterker.

Welke cursussen kan ik volgen als diaken?

Er zijn introductiecursussen over diaken zijn, en verder verdiepende cursussen over specifieke thema's. Diakenen kunnen de Michacursus goed gebruiken om de gemeente diaconaal bewust te maken. Ook zijn er cursussen voor diakenen die zich binnen de Protestantse Kerk rekenen tot de Gereformeerde Bond.  U kunt ook een cursus ‘op maat’ aanvragen.

Bekijk het actuele cursusaanbod voor diakenen

 

Wat is diaconaat?

Diaconaat is hulp vanuit kerken om sociaal-maatschappelijke nood van mensen te voorkomen, verminderen of opheffen.

Bij het uitvoeren van het diaconale werk vormen deze begrippen de leidraad.

 • Barmhartigheid (goed doen)
  Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief.
 • Gerechtigheid (recht doen)
  Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.
 • Rentmeesterschap
  Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde.
 • Wederkerigheid
  De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.
 • Geloof in uitvoering
  Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is ‘geloof in uitvoering. Het is ook de titel van het projectenboek van Kerk in Actie.
 • Vrede brengen
  Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband.

Wat is de taak van een diaken?

Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Deze kerkorde is niet zomaar opgesteld, daar zijn alle plaatselijke gemeenten, classes en synoden jarenlang mee bezig geweest. De kerkorde beschrijft o.a. wie in de kerk welke taak heeft: wat is het werk van de predikant, van de kerkenraad, van de diaconie. Diakenen zijn volgens Artikel V in het bijzonder geroepen tot:

 • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
 • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard

In Ordinantie 3, Artikel 11 wordt uitgebreider ingegaan op de taken van de diakenen. Lees meer.

Wat doet Kerk in Actie namens de diaconie?

 • Namens de diaconieën ondersteunt Kerk in Actie (wereld)diaconale en zendings-projecten in Nederland en het buitenland.
 • Kerk in Actie behartigt de belangen van mensen in kwetsbare omstandigheden door lobbygesprekken met de overheid.

Wat is Kerk in Actie?

Kerk in Actie is de afdeling van de Protestantse Kerk voor diaconaat, werelddiaconaat en zending.
Kerk in Actie werkt namens diaconieën.
Kerk in Actie werkt voor diaconieën door hen te ondersteunen in hun lokale diaconale werk.

Hoe kunnen we jongeren betrekken bij het diaconaat?

Kerk in Actie heeft samen met JOP, het jeugdwerk van de Protestantse Kerk, de totaalbox Jeugddiaconaat ontwikkeld. Bekijk de flyer. Ga aan de slag met deze totaalbox. Vraag advies bij JOP.
Kijk op: www.jop.nl/producten/diaconaat.

Welke cursussen zou ik kunnen volgen als diaken of zwo-lid?

Kijk bij het cursusaanbod van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie:

Wij steunen een eigen project. Kan Kerk in Actie ons hierbij ondersteunen?

Veel mensen in Nederland ondersteunen een eigen project in een ontwikkelingsland, bijvoorbeeld nadat zij dat land hebben bezocht of omdat er familie of een gemeentelid werkt en woont. Dit kan als stichting, school, bedrijf of kerk.

Kerk in Actie kan helpen met advies, maar niet meer met financiële steun. Kijk op kerkinactie.nl/particulierinitiatief, bel (030) 692 7982, of stuur een e-mail naar Petri Hofland, p.hofland@kerkinactie.nl. 

Ik ben net diaken geworden. Heeft Kerk in Actie nog tips voor mij?

Kan ik een project bezoeken van Kerk in Actie?

Kerk in Actie verstrekt in principe geen adressen van partnerorganisaties voor individuele bezoeken aan onze partners. Voor een projectpartner kan het een enorme belasting zijn om geregeld (onaangekondigd) bezoek te krijgen. Bovendien kunnen er bij de partner verwachtingen gewekt worden, bijvoorbeeld op financieel gebied, die niet reëel zijn. We organiseren wel ieder jaar enkele reizen naar partnerorganisaties. Twee keer per jaar kunnen particulieren mee op reis naar een door Kerk in Actie geselecteerd land. Daarnaast zijn er ook gemeentereizen op maat mogelijk voor kerken die zich voor langere duur financieel aan een project verbinden. Kijk op www.kerkinactie.nl/reizen of neem contact op met Hanneke van den Biggelaar, reizen@kerkinactie.nl, tel. (030) 692 7869.www.kerkinactie.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Kerk in Actie gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.